Po wielu miesiącach zamieszania związanego z faktem wydania ustawy na podstawie starego unijnego rozporządzenia nr 842/2006 doczekaliśmy się nowelizacji przepisów i dostosowania ustawy do obowiązującego we Wspólnocie rozporządzenia nr 517/2014. Najbardziej problematyczną różnicą obu aktów były zasady kwalifikacji urządzeń do obowiązkowych kontroli szczelności. Do tej pory ustawie podlegali operatorzy urządzeń i systemów zawierających minimum 3 kg f-gazu. Po nowelizacji progiem dla urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane będzie 5 ton ich ekwiwalentu CO2. W praktyce oznacza to, że wszystkie podmioty, które używają w swojej działalności f-gazów, powinny zweryfikować, czy po wejściu w życie nowelizacji nie czekają ich nowe obowiązki. Część zmian jest dla przedsiębiorców sporym ułatwieniem – wprowadzono np. możliwość dokonywania wpisów w kartach nie tylko przez osoby posiadające stosowny certyfikat, lecz także przez osoby, którym dostęp do karty urządzenia zostanie nadany przez operatora.Przepisy ustawy i rozporządzenia mają wpływ nie tylko na producentów i importerów tego typu substancji, ale w dużej mierze również na użytkowników samych substancji i urządzeń je zawierających.

Uczestnicy:

Szkolenie kierowane jest do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wymagań stawianych przedsiębiorcom dotyczących zarządzania fluorowanymi gazami cieplarnianymi i urządzeniami je zawierającymi. Szkolenie kierowane jest do specjalistów z zakresu ochrony środowiska oraz osób zainteresowanych najnowszymi nowelizacjami przepisów z tej dziedziny prawa.

Program szkolenia

 • Rozporządzenie 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006:
  • Definicje, w tym omówienie nowej definicji operatora,
  • Ograniczenia i zakazy we wprowadzaniu do obrotu urządzeń zawierających f-gazy,
  • Kontrola stosowania f-gazów,
  • Rejestr Kontyngentów na wprowadzanie do obrotu f-gazów,
 • Różnice w zakresie stosowania f-gazów i substancji kontrolowanych.
 • Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – omówienie istotnych zmian dla branży stosującej f-gazy oraz urządzenia je zawierające.
  • Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
  • Harmonogram sprawdzania szczelności,
  • Jak prawidłowo prowadzić dokumentację urządzeń?
  • Omówienie nowego systemu certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stosowania f-gazów,
  • Zasady sprawozdawczości
 • Omówienie pozostałych obowiązków środowiskowych wynikających ze stosowania f-gazów – opłaty za emisję, ewidencja odpadów, odpowiedzialność operatorów oraz serwisów za właściwą gospodarkę odpadami.
 • Podsumowanie obowiązków poszczególnych podmiotów biorących udział w procesie obrotu f-gazami:
  • obowiązki producentów i importerów,
  • obowiązki producentów i importerów urządzań zawierających f-gazy,
  • obowiązki użytkowników,
  • obowiązki użytkowników urządzań zawierających f-gazy,
 • Obowiązki producentów, importerów i użytkowników pojazdów w których stosowane są f-gazy.
 • Kontrole WIOŚ w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!