Czy wiesz jakie obowiązki musisz wypełnić w związku z wejściem nowej ustawy?

W Polsce w ubiegłych latach corocznie powstawały setki tysięcy ton odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ich ilość z roku na rok nieuchronnie rośnie, co spowodowane jest gwałtownym postępem techniki oraz technologii elektronicznej i informatycznej. Gospodarowanie tymi odpadami uregulowane zostało w Ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688).  Ustawa ta uchyla Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2013.1155). Wymagania zawarte w nowej ustawie w dużej mierze stanowią powtórzenie zapisów zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, niemniej zostały one w istotny sposób zmodyfikowane.

Ustawa  nakłada obowiązki na wszystkich produkujących, wprowadzających, zbierających i użytkujących ten sprzęt. Określa wymagania stawiane produktom w postaci sprzętu elektrycznego i elektronicznego od momentu ich wytworzenia lub sprowadzenia na terytorium kraju do momentu ich ostatecznego zagospodarowania w postaci odpadów. Dodatkowo wprowadza szereg zmian w innych aktach prawnych, w tym przepisy przejściowe odnoszące się do obowiązków sprawozdawczych za rok 2015 i 2016.

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas szkoleniu w kontekście wymagań prawnych zawartych w:

 • ustawie z dnia 15 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688)

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu:

 • dowiesz się jakie nowe wymagania znajdują się w ustawie z dnia 15 września 2015 oraz jakie zostały zmodyfikowane w stosunku do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
 • dowiesz się jakie działania będziesz musiał podjąć aby dostosować działalność organizacji do nowej ustawy.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za wprowadzanie do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz podmiotów zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt.

Program szkolenia

 • Co rozumiemy pod pojęciem sprzętu elektrycznego i elektronicznego?
 • Jakie podmioty są zobowiązane do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym? Zadanie Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Obowiązki użytkowników sprzętu.
 • Obowiązki wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • oznakowanie sprzętu, publiczne kampanie edukacyjne, obowiązki informacyjne,
  • ewidencja i sprawozdawczość,
  • sieć zbierania zużytego sprzętu, obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu – poziomy odzysku i recyklingu.
 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt:
  • zasady zbierania zużytego sprzętu, sprawozdawczość,
  • obowiązki sprzedawców hurtowych i detalicznych oraz punktów serwisowych.
 • Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania:
  • wymagania dla zakładu przetwarzania,
  • ewidencja oraz sprawozdawczość, wydawanie zaświadczeń.
 • Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
  • wymagania dla zakładu przetwarzania,
  • ewidencja oraz sprawozdawczość, wydawanie zaświadczeń.
 • Działalność organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Planowane zmiany w zakresie ZSEE.
 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt:
  • zasady zbierania zużytego sprzętu, sprawozdawczość,
  • wymagania dla miejsc odbioru.
 • Sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z omawianej ustawy.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Szkolenie poprowadzi

Marta Banasiak

Więcej informacji o trenerze znajdziesz TUTAJ.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!