Szkolenie

Program szkolenia

 • Przegląd elementów zarządzania aspektami środowiskowymi w normie ISO 14001
 • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych :
  • Zasady identyfikacji aspektów środowiskowych
  • Kryteria oceny aspektów i wybór aspektów znaczących
  • Prawo ochrony środowiska jako kryterium wyznaczania i oceny aspektów środowiskowych
  • Metody dokumentowania i aktualizowania aspektów
 • Odniesienia normy ISO 14001:2015 do wymagań prawnych i innych:
  • Spełnienie wymagań prawa ochrony środowiska jako kryterium prawidłowego funkcjonowania systemu
  • Procedury identyfikowania i dostępu do wymagań prawnych i innych oraz aktualizowania tych informacji, przyporządkowanie wymagań prawnych do aspektów środowiskowych
 • Wymagania prawa ochrony środowiska odnoszące się do działalności przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie:
  • Ochrony powietrza, gospodarki odpadami, Gospodarki opakowaniami, gospodarki wodno-ściekowej
  • Niebezpiecznych substancji chemicznych (w tym awarie przemysłowe)
  • Emisji hałasu, Promieniowania elektromagnetycznego
 • Sterowanie operacyjne w systemie zarządzania środowiskowego:
  • Ustalanie operacji, procesów i działań związanych z aspektami znaczącymi
  • Określanie kryteriów operacyjnych zapewniających że procesy prowadzone są w ustalonych warunkach
 • Monitorowanie i ocena zgodności w systemie zarządzania środowiskowego
  • Zakres monitorowania aspektów środowiskowych
  • Zasady prowadzenia okresowych ocen zgodności zgodnie z ISO 14001:2015
  • Metody dokumentowania oceny zgodności
 • Zasady okresowego planowania audytów wewnętrznych: metody opracowywania harmonogramów, aspekty znaczące oraz wymagania prawne jako kryterium istotności audytów
 • Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego:
  • Efektywne wykorzystanie działań korygujących i zapobiegawczych jako narzędzi doskonalących organizację.
  • Przeglądy systemu zarządzania jako narzędzia doskonalenia i osiągania coraz wyższych poziomów rozwoju.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)