Trwająca od wielu lat rewolucja w świecie obrotu, stosowania i zarządzania chemikaliami nie jednego praktyka przyprawiła już o ból głowy. Wejście w życie REACH, CLP, nieustanne zmiany regulacji, skomplikowane terminy przejściowe, nowe podmioty i obowiązki powodują, iż mamy trudności z odnalezieniem się w gąszczu wymagań, a tym samym ze zidentyfikowaniem własnej roli w obrocie chemikaliami.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nakierowanym na przystępne i szczegółowe wyjaśnienie podstawowych obowiązków podmiotów biorących udział
w obrocie chemikaliami (w tym przede wszystkim użytkowników substancji chemicznych i ich mieszanin) w kontekście REACH i CLP.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemu REACH oraz  gospodarowanie chemikaliami w przedsiębiorstwie, a także dla specjalistów z działów BHP oraz ochrony środowiska. Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu bez problemu określisz  rolę własnej organizacji w obrocie chemikaliami i zidentyfikujesz ciążące na organizacji obowiązki.

Uczestnictwo w spotkaniu to doskonała okazja, aby odnaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania.  Jak powinna wyglądać karta charakterystyki po 1 czerwca 2015 2017?  Jakie obowiązki nakładane są na dalszych użytkowników? Z jakimi zezwoleniami i ograniczeniami mamy do czynienia ? W jaki sposób klasyfikować substancje zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP?  Na najczęściej postawione pytania i pojawiające się wątpliwości odpowie jeden z naszych ekspertów.

Program szkolenia wynika z:

 • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
 • rozporządzenia nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (dalej: CLP),
 • rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (dalej: REACH).

Program szkolenia

 • Podstawy prawne i ogólne wymagania w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania chemikaliów
  • polskie i wspólnotowe akty prawne regulujących produkcję, import, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie chemikaliów,
  • organy właściwe w sprawach obrotu chemikaliami oraz ich kompetencje.
 • Obowiązki podmiotów biorących udział w obrocie chemikaliami, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków nakładanych na dalszych użytkowników:
  • kto jest dalszym użytkownikiem w myśl przepisów rozporządzenia REACH,
  • rejestracja substancji (kogo dotyczy, jakie mogą być konsekwencje stosowania w zakładzie pracy substancji niezarejestrowanej, jak sprawdzić czy substancja została zarejestrowana),
  • wprowadzanie do obrotu produktów chemicznych, informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych,
  • przekazywanie informacji dotyczących chemikaliów w łańcuchu dostaw,
  • ograniczenia i zakazy stosowania chemikaliów.
 • Zezwolenie i ograniczenia w obrocie chemikaliami
 • Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin oraz harmonogram czasowy zmian
  • podstawy klasyfikacji substancji zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP,
  • podstawy oznakowania substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia – jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny zaklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP,
  • zależność pomiędzy informacjami zawartymi na etykiecie oraz w karcie charakterystyki,
  • oznakowanie rurociągów służących do przesyłania substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych oraz miejsc składowania substancji i mieszanin niebezpiecznych
 • Wymagania dla kart charakterystyki
  • zmiany w kartach charakterystyki
  • elementy karty charakterystyki
  • sposób przekazywania,
 • Scenariusze narażenia
  • kiedy scenariusz powinien zostać dostarczony
  • w jaki sposób weryfikować zastosowanie opisane w scenariuszu
 • Przepisy karne
 • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – dyskusja i konsultacje.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).