Szkolenie o następstwach unijnego rozporządzenia w świetle polskiego prawa pracy.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) potocznie zwanym RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r. poz. 1000).

Przepisy wprowadziły również zmiany w przepisach Kodeksu Pracy. Jak dotąd zmiany polegają na wprowadzeniu dwóch nowych przepisów dotyczących problematyki monitoringu stanowisk pracy oraz służbowej poczty elektronicznej. Na tym jednak nie koniec.
W dalszym ciągu trwają prace legislacyjne nad kolejnymi zmianami przepisów, które pozwolą dostosować polskie prawo pracy do wymogów RODO.
Szkolenie jest szczególnie nastawione na praktyczne aspekty w zakresie ochrony danych w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy.

Nasze szkolenie kierowane jest dla pracowników wykonujących zadania służby bhp, pracowników działów inwestycji i innych działów, którzy dopuszczają podwykonawców do wykonywania prac na terenie zakładu.

Program szkolenia

 • Założenia ochrony danych w oparciu o RODO:
  • Podstawa prawna przetwarzania danych w oparciu o RODO;
  • Podstawa prawna przetwarzania danych w oparciu o przepisy krajowe;
  • Wymagania w zakresie przetwarzania danych;
 • RODO w działalności służby BHP:
  • Teczki osobowe pracowników;
  • Szkolenia wstępne, instruktaż ogólny, badania lekarskie;
  • Wysyłanie pracowników na szkolenia okresowe bhp a ochrona danych;
  • Dane wrażliwe pracowników;
  • Dokumentacja chorób zawodowych;
  • Dokumentacja powypadkowa, zbieranie danych świadków wypadku;
  • Dokumentowanie kontroli BHP;
  • Podawanie danych pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji oraz dane osoby do udzielania I pomocy;
  • Wykorzystywanie monitoringu wizyjnego w nadzorowaniu bhp i dokumentacji wypadkowej;
  • Dane fizyczne pracowników a dobór środków ochrony indywidualnej;
  • Wykorzystywanie danych biometrycznych pracowników do ewidencji czasu pracy.
 • Nadzór nad podwykonawcami i innymi osobami zewnętrznymi na terenie zakładu a zgodność
  z wymaganiami ochrony danych:

  • Weryfikacja uprawnień (obsługa urządzeń, uprawnienia i kwalifikacje, serwis klimatyzacji, itp.), badań lekarskich, szkoleń;
  • Zasady poruszania się podwykonawców i innych osób po terenie zakładu – przekazywanie informacji o zasadach i zagrożeniach (przepustki osobowe, pojazdy itp.);
  • Informowanie danych osoby, której dane dotyczą o zasadach przetwarzania danych na terenie zakładu.
  • Umowy i klauzule dotyczące danych;
  • Potwierdzenie zapoznania z zagrożeniami i zasadami obowiązującymi na terenie zakładu (w tym o osobach udzielających I pomocy);
  • Monitoring wizyjny i zdjęcia jako nadzór nad podwykonawcami;
  • Dokumentacja i pozwolenia na prace niebezpieczne i prace niebezpieczne pod względem pożarowym;
 • Obowiązkowa dokumentacja wynikająca z przetwarzania danych.
 • Konsekwencje prawne naruszenia zasad przetwarzania danych.
 • Dyskusja i wnioski.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie RODO a BHP nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!