Przygotowanie dokumentacji zgodnie z dyrektywą SEVESO III

W Polsce działa około 400 zakładów podlegających przepisom o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym oraz około 1000 innych przedsiębiorstw, w których ilość mogących znajdować się niebezpiecznych materiałów chemicznych jest niewiele mniejsza. Zakłady te zobowiązane są do stworzenia lub zaktualizowania Systemu Bezpieczeństwa oraz szeregu dokumentacji.Upraszczając można wskazać, że obowiązek ten musi zostać zrealizowany w ciągu kilku najbliższych miesięcy – do 1 czerwca 2016 r. Obowiązek ten nastręcza poważnych trudności, ponieważ do dnia dzisiejszego nie wydano odpowiednich przepisów wykonawczych.
24 lipca 2012 r. opublikowano nową dyrektywę w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, tzw. dyrektywę SEVESO III. Postanowienia dyrektywy zostały już częściowo wprowadzone do prawa krajowego poprzez zmianę ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Kluczowe z punktu widzenia zakładów zmiany zostaną jednak wprowadzone w drodze rozporządzeń. Przewiduje się, że rozporządzenia mogą zostać opublikowane w kwietniu br.
Podstawową zmianą, wynikającą z całego systemu zmian zapoczątkowanych przez rozporządzenia REACH i CLP, będzie konieczność weryfikacji zaliczenia zakładu do odpowiedniej z grup. W dalszej kolejności największe zmiany dotkną zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Zakłady te już w chwili obecnej zobowiązane są do opracowania i wdrożenia Systemu Bezpieczeństwa oraz do umieszczenia stosownych informacji na swoich stronach internetowych. Zakłady o zwiększonym i o dużym ryzyku zobowiązane będą do zaktualizowania całości swojej dokumentacji w tym zakresie do dnia 1 czerwca br.

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom i prośbom o konsultacje, przygotowaliśmy szkolenie oparte na doświadczeniach ze współpracy z wieloma zakładami przemysłowymi oraz na dogłębnej analizie projektów rozporządzeń i samej dyrektywy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w czterech głównych modułach:

1. Wymagania przepisów – zakłady, dokumenty, terminy
2. System Bezpieczeństwa – systemy, procedury, instrukcje
3. Treść dokumentów – jak sporządzić lub sprawdzić PZA, RoB, WPOR
4. Narzędzia bezpieczeństwa – metody i programy komputerowe

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się zarówno z nowymi wymaganiami formalno-prawnymi, jak i zdobędą podstawowe umiejętności praktyczne związane z analizą ryzyka, wykonywaniem obliczeń i symulacji komputerowych.

Uczestnicy:

Szkolenie jest dedykowane osobom, które odpowiadają w przedsiębiorstwach za zarządzanie bezpieczeństwem oraz osobom sporządzającym lub nadzorującym wykonanie dokumentacji związanej z zapobieganiem poważnym awariom.

Program szkolenia

Część 1 – Wymagania Przepisów
 • Jak prawidłowo wykonać zaliczenie zakładu
 • Jakie dokumenty opracować
 • Terminy realizacji każdego z obowiązków
 • Właściwe urzędy, do których należy przekazać dokumentację
 • Informacja na stronie internetowej i jej uzgodnienie z PSP
 • Sytuacje nietypowe i wyjątki
Część 2 – System Bezpieczeństwa
 • Obowiązkowy zakres Systemu Bezpieczeństwa
 •  System Bezpieczeństwa a ISO/OHSAS 18001
 • Dobra praktyka Systemów Bezpieczeństwa – przykłady
Część 3 – Treść dokumentów
 • Zmiany w treści poszczególnych dokumentów
 • Program Zapobiegania Awariom
  • wskazanie zadań i odpowiedzialności kierownictwa zakładu – polityka bezpieczeństwa
  • prawdopodobieństwo zagrożenia awarią – metody analizy
  • zapobieganie, zwalczanie i ograniczanie skutków awarii – warstwy zabezpieczeń
 • Raport o Bezpieczeństwie
  • opis zakładu, jego organizacji i działalności
  • opis instalacji zakładu
  • opis zagrożeń i oceny ryzyka
  • opis substancji niebezpiecznych
  • informacja o wdrożeniu systemu bezpieczeństwa
  • opis systemów, środków i działań bezpieczeństwa
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy
  •  części wspólne z raportem o bezpieczeństwie
  • wykrywanie stanów zagrożenia awarią
  • systemy alarmowania wewnątrz i na zewnątrz zakładu
  • postępowanie pracowników i prowadzenie działań ratowniczych
  • postępowanie poawaryjne
  • część rysunkowa WPOR
  • informator – jak sporządzić, komu przekazać
Część 4 – Narzędzia bezpieczeństwa
 • Wytyczne systemów bezpieczeństwa – np. PSM FM GLOBAL
 • Metody analizy ryzyka – HAZOP, LOPA (AWZ)
 • Programy komputerowe – ALOHA, MARPLOT

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!