23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o odpadach, która wymusza na przedsiębiorcach wprowadzenie szeregu zmian.

23 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o odpadach, która wymusza na przedsiębiorcach wprowadzenie szeregu zmian. Ustawa jest regulacją, w całości zastępującą dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Ustawa wprowadza wiele istotnych zmian w obecnie funkcjonującym systemie gospodarki odpadami, przy jednoczesnym zachowaniu stosunkowo długich okresów przejściowych. Pomimo, że ustawa weszła w życie 23 stycznia 2013, najważniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy zmiany zaczną obowiązywać po 3-letnim okresie przejściowym. Do tego czasu zastosowanie znajdą dotychczas obowiązujące regulacje. Wśród najistotniejszych zagadnień regulowanych ustawą znajdują się:

 • utworzenie rejestru podmiotów oraz bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
 • nowa klasyfikacja odpadów,
 • likwidacja części uzgodnień w zakresie gospodarki odpadami oraz nowe formy uzgodnień,
 • zmiany w sposobie prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości (nowa platforma sprawozdawcza),
 • zmiany odnoszące się do eksploatacji składowisk odpadów,
 • oraz szereg innych zmian, w tym zmian odnoszących się do komunalnych osadów ściekowych czy sankcji za nieprzestrzeganie wymagań ustawy.

Ustawa wprowadza również nowe definicje i procedury, takie jak np. uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, czy utrata statusu odpadów. Wdraża także dwa nowe podmioty występujące w obrocie odpadami – pośrednika w obrocie odpadami i sprzedawcę odpadów.
Przedsiębiorcy mają coraz to nowe wątpliwości dotyczące prowadzenia zarówno samych procesów technologicznych, gdzie powstają odpady, jak i zasad ewidencyjnych oraz dotyczących uzyskiwania decyzji. Dlatego też zapraszamy na szkolenie, które przybliży Państwu praktyczne wymagania nowej ustawy o odpadach.

Program szkolenia

 • Nowe definicje w gospodarce odpadami:
  • Skutki zmian wprowadzonych w definicjach odpadowych,
  • Jakich przedmiotów lub substancji nie musimy już uznawać za odpady.
 • Rola i obowiązki nowych podmiotów w obrocie odpadami.
 • Pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami – okresy przejściowe
  • kiedy obecnie wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?
  • wniosek o wydanie pozwolenia – zmiana zawartości,
  • jak długo można korzystać ze starych pozwoleń?
 • Ewidencja odpadów:
  • do kiedy można prowadzić ewidencję według starych zasad?
  • nowe zasady ewidencji odpadów.
 • Zmiana klasyfikacji odpadu:
  • kiedy można dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne?
 • Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny:
  • kiedy to jest możliwe?
  • jaka jest procedura uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny?
 • Utrata statusu odpadu – szczególne wymagania dla niektórych rodzajów odpadów.
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – nowy rejestr przedsiębiorców – podstawowe założenia, od kiedy rozpocznie się funkcjonowanie.
 • Zmiany zasad i terminów sprawozdawczych – jaki jest ich zakres i od kiedy obowiązują?
 • Zmiany kompetencji organów w zakresie gospodarki niektórymi rodzajami odpadów.
 • Administracyjne kary pieniężne.
 • Problemy z wdrożeniem nowej ustawy o odpadach w przedsiębiorstwach – dyskusja i konsultacje w zakresie systemu gospodarki odpadami

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).

Szkolenie poprowadzi

Marta Banasiak

Więcej informacji o trenerze znajdziesz TUTAJ.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!

Koszt szkolenia

 • 600 zł netto/osobę (słownie: sześćset złotych)
 • 500 zł netto/osobę (słownie: pięćset złotych) – dla klientów ESQULA

Dowiedz się TUTAJ jaki możesz uzyskać rabat!

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.