Praktyczne podejście do spełnienia wymagań oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001:2015

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015 ma na celu wspomaganie działań organizacji dotyczących ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Norma uległa zmianie w roku 2015. Wówczas zostały w niej określone nowe wymagania oraz nowe podejście.  Systemowe  spojrzenie na zagadnienia związane ze środowiskiem może stanowić nie tylko świadectwo dobrej organizacji, ale może być także źródłem oszczędności, a nawet dodatkowych zysków. SZŚ umożliwia redukcję kosztów związaną ze zmniejszeniem ilości odpadów, ograniczeniem zużycia surowców i energii, a także obniżeniem opłat ekologicznych. Posiadanie przez firmę certyfikatu ISO 14001 może okazać się obecnie warunkiem współpracy z dużymi korporacjami. Z tego względu jego uzyskanie jest istotne nie tylko dla dużych, ale także dla średnich i małych firm. Akademia EcoMS wychodzi naprzeciw tym potrzebom poprzez organizację szkoleń z systemu zarządzania środowiskiem w zgodzie z normą ISO 14001.

System zarządzania środowiskowego w obecnym kształcie stawia większy nacisk na uwzględnianie kwestii ochrony środowiska w myśleniu o biznesie. Norma, z którą zaznajamiamy w czasie kursu ISO 14001, proponuje organizacjom skuteczne zapobieganie lub łagodzenie niekorzystnych wpływów na środowisko poprzez zarządzanie ryzykami i szansami, z uwzględnieniem sytuacji zewnętrznej, jak i uwarunkowań wewnętrznych.  Zakłada zatem dużą elastyczność w doborze rozwiązań systemowych, ale jednocześnie świadome sformułowanie polityki środowiskowej, którą organizacja zamierza realizować dla „osiągnięcia równowagi między środowiskiem, społeczeństwem i gospodarką, która jest warunkiem zaspokojenia obecnych potrzeb bez zagrożenia dla potrzeb przyszłych pokoleń”.

Cel:

Celem naszego szkolenia jest wprowadzenie w tematykę zarządzania środowiskiem, przedstawienie wymagań normy ISO 14001:2015, a także przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej budowy efektywnego systemu. Pokażemy również, jak zweryfikować standardy normy ISO 14001 w firmie, dlatego na szkolenie szczególnie zapraszamy audytorów wewnętrznych.

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy ISO 14001, odpowiedzialnych za jej wdrożenie bądź nadzorowanie oraz przygotowujących się do szkolenia audytorów wewnętrznych.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do systemów zarządzania środowiskowego
  • Co zmienia wdrożenie ISO 14001 wewnątrz firmy?
 • Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce
 • Podstawowe terminy związane z systemem zarządzania środowiskowego
  • Model systemów zarządzania i rodziny norm serii ISO 14000
  • Powiązania z innymi normami ISO oraz Rozporządzeniem EMAS
  • Wymagania ogólne dla systemu zarządzania środowiskowego
 • Kontekst organizacji
  • Co decyduje o kształcie systemu zarządzania środowiskowego i jego specyfice?
  • Jakie strony zainteresowane są istotne dla systemu zarządzania środowiskowego?
 • Przywództwo
  • Dlaczego przewodnictwo najwyższego kierownictwa jest istotne?
  • Jakie inne odpowiedzialności w systemie są ważne?
  • Wymagania formalne dla Polityki środowiskowej
 • Planowanie w systemie zarządzania środowiskowego
  • Określenie ryzyka i szans w osiągnięciu zamierzonych efektów, w tym zapobieganiu negatywnemu wpływowi
  • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych – metody identyfikacji aspektów środowiskowych z uwzględnieniem cyklu życia i przykładowe kryteria ich oceny
  • Metody określania zobowiązań dotyczących zgodności, w tym prawnej
  • Cele środowiskowe – zasady określania i dokumentowania
 • Wsparcie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje osób mających wpływ na środowisko
  • Jak skutecznie podnosić świadomość osób mających wpływ na środowisko?
  • Zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ze stronami zainteresowanymi
  • Udokumentowanie informacji systemu zarządzania środowiskowego i nadzór nad nimi
 • Działania operacyjne
  • Jakie kryteria operacyjne wpływają na skuteczność systemu zarządzania środowiskowego
  • Zasady związane m.in. z gospodarką odpadami, opakowaniami, emisjami do powietrza, urządzeniami zawierającymi f-gazy, gospodarką wodno-ściekową, chemikaliami, nadzorem nad podwykonawcami
  • Nadzorowanie zmian planowanych do wdrożenia
  • Procesy zlecone na zewnątrz – jakie wymagania środowiskowe należy postawić?
  • Wypracowanie podejścia do uwzględnienia perspektywy cyklu życia
  • Gotowość i reagowanie na awarie
 • Ocena systemu zarządzania środowiskowego
  • Zasady monitorowania i pomiarów
  • Ocena zgodności z wymaganiami – metodologia i dokumentowanie
  • Audyt wewnętrzny – zasady planowania, przeprowadzania i dokumentowania
  • Przegląd zarządzania – omówienie danych wejściowych do przeglądu, dokumentowanie wyników
 • Doskonalenie
  • Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
  • Ciągłe doskonalenie
 • Integracja z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy OHSAS 18001/PN-N-18001/ISO 45001
 • Etapy wdrażania i certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (8 lub 16 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!