Praktyczne podejście do spełnienia wymagań oraz certyfikacji na zgodność z normą ISO 9001:2015

Początki budowy i poddania certyfikacji systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001 sięgają roku 1993.

Proces ten rozpoczęły duże zakłady produkcyjne, później jednak znacznie zwiększył się udział małych i średnich firm posiadających certyfikowane systemy zarządzania jakością. Obecnie funkcjonują one we wszystkich obszarach życia gospodarczego a szczególnie dynamicznie rozwijają się w obszarze szeroko rozumianych usług. Są już niemal standardem również w sferze szkolnictwa, administracji czy ochrony zdrowia.

W związku z upowszechnieniem się systemów ISO, pojawia się na ten temat coraz więcej głosów i opinii zarówno pozytywnych, jak i krytycznych. Firmy, które wdrożyły wymagania normy często mówią o korzyściach takich jak uporządkowanie działań podejmowanych w firmie oraz większej powtarzalności procesów i wyrobów. Najczęściej formułowanymi zarzutem jest z kolei duża liczba dokumentów, biurokracja, a także to, że ISO 9001 jest już produktem masowym więc nie jest do końca jasna wartość samego certyfikatu.

Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że są organizacje, którym udało się zbudować przyjazny system zarządzania jakością, pomagający im funkcjonować we wszystkich obszarach oraz dający wiele innych korzyści. Istnieją niestety również organizacje, gdzie nie zbudowano żadnego systemu ale opracowano pewną dokumentację, która zwykle rozmija się z rzeczywistymi działaniami organizacji. Stykając się z takim pozornym systemem a w zasadzie brakiem systemu w danej organizacji wysuwa się ogólne zarzuty do wszystkich organizacji, które posiadają systemy a nawet do założeń samej normy ISO. Nasze szkolenia z zakresu ISO 9001 służą między innymi ugruntowaniu wiedzy na temat normy oraz wyjaśnieniu działań, które powinny podjąć osoby odpowiedzialne za nadzorowanie systemu (Pełnomocnicy, Specjaliści ds. Systemu Zarządzania Jakością, Audytorzy wewnętrzni).

Celem szkolenia jest wprowadzenie w tematykę zarządzania jakością, przedstawienie wymagań normy ISO 9001:2015, a także przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej budowy efektywnego systemu. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo, jak osiągnąć maksimum korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania jakością, wykorzystując w pełni potencjał organizacji. Jednocześnie zwrócimy uwagę na optymalne podejście do sporządzania dokumentacji systemowej. Szkolenie ISO 9001 skierowane jest do wszystkich osób, chcących zapoznać się z wymaganiami normy oraz przygotowujących się do nadzorowania systemu zarządzania jakością.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do jakości
  • Czym jest dobra i zła jakość?
  • 14 zasad filozofii Deminga
  • Zasady zarządzania jakością
 • Ciągłe doskonalenie w systemach zarządzania
 • Geneza norm ISO serii 9000
  • Powiązania z innymi normami ISO
  • Zasady certyfikacji systemu zarządzania
 • Budowa systemu zarządzania jakością
  • Określenie zakresu systemu
  • Dopuszczalne wyłączenia
 • Podejście procesowe w normie ISO 9001:2015
  • Identyfikacja procesów oraz ich powiązanie
  • Określenie klientów i dostawców w procesie
  • Metody monitorowania procesów
  • Nadzór nad procesami zleconymi na zewnątrz
 • Dokumentacja systemu
  • Nadzór nad dokumentami i zapisami
  • Udokumentowane procedury i zapisy wymagane przez normę ISO 9001:2008
 • Odpowiedzialność kierownictwa
  • Polityka jakości, cele dotyczące jakości
  • Przegląd wykonywany przez kierownictwo
 • Zarządzanie zasobami
 • Realizacja wyrobu:
  • Planowanie
  • Procesy związane z klientem
  • Projektowanie i rozwój
  • Zakupy, zasady kwalifikacji i oceny dostawców
  • Nadzór nad realizacją produkcji/usług
  • Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
 • Monitorowanie i pomiary w systemie zarządzania jakością
  • Badanie zadowolenia klienta
  • Monitorowanie procesów systemu zarządzania jakością oraz monitorowanie wyrobów
 • Audyty wewnętrzne
  • Jak wykorzystać audyty do skutecznego monitorowania systemu?
  • Planowanie i nadzorowanie realizacji audytów
  • Główne zasady prowadzenia audytów wewnętrznych
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
 • Działania korygujące i zapobiegawcze – narzędzia do doskonalenia systemu
 • Przygotowanie do audytu certyfikującego

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (8 lub 16 godzin lekcyjnych).