Praktyczne podejście do spełnienia wymagań oraz certyfikacji na zgodność z normą OHSAS 18001:2007/PN-N-18001:2004

Doświadczenia wielu polskich i międzynarodowych firm wyraźnie wskazują na istnienie ścisłego związku między dobrym zarządzaniem bezpieczeństwem a dobrym zarządzaniem biznesem. Nie powinno być to dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ działania kierownictwa w dążeniu do osiągnięcia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy są zintegrowane z działaniami zapewniającymi efektywność produkcyjną.

Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pozwala na skuteczne zarządzanie w tej dziedzinie oraz bieżące spełnianie wymagań przepisów prawnych. Co z kolei wiąże się z wymiernym ograniczeniem strat wynikających z tytułu niewłaściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, takich jak koszty wypadków przy pracy, chorób zawodowych, napraw parku maszynowego itp.

Podejście do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ma jednak różnorodne podłoże. W większości przypadków uważa się, że wprowadzenie tego systemu jest równoznaczne z dostosowaniem się do wymagań zawartych w określonej normie. Niestety bardzo często jest to utożsamiane tylko i wyłącznie z opracowaniem wymaganej przez normę dokumentacji.

Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że są organizacje, którym udało się zbudować przyjazny system zarządzania, wspomagający bezpieczne funkcjonowanie organizacji oraz przynoszący realną poprawę stanu bezpieczeństwa i minimalizujący ryzyko wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych.

Celem naszego szkolenia jest wprowadzenie w tematykę zarządzania bezpieczeństwem pracy, przedstawienie wymagań normy OHSAS 18001, a także przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej budowy efektywnego systemu. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób chcących zapoznać się z wymaganiami normy oraz przygotowujących się do szkolenia na audytorów wewnętrznych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do systemów zarządzania bhp
 • Co rozumiemy pod pojęciem zarządzania bezpieczeństwem pracy?
 • Problematyka bezpieczeństwa pracy w Polsce i na świecie
 • Co zmienia wdrożenie systemu wewnątrz firmy?
 1. Podstawowe terminy związane z systemem zarządzania bhp
 • Model systemów zarządzania, normy dotyczące zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Wymagania ogólne dla systemu zarządzania bhp
 1. Polityka bhp – wymagania formalne, analiza Polityki bhp organizacji
 2. Podstawowe założenia i wymagania dotyczące ryzyka zawodowego na podstawie wymagań normy OHSAS 18001
 • Ocena ryzyka zawodowego w świetle obowiązujących przepisów prawnych
 • Czynności rutynowe/nierutynowe, zachowanie człowieka, infrastruktura, zagrożenia poza miejscem pracy, projektowanie stanowisk roboczych, ocena ryzyka dla wykonawców i gości.
 • Procedura identyfikacji zagrożeń: odpowiedzialności w zakresie oceny ryzyka, udział pracowników operacyjnych w ocenie ryzyka, zasady aktualizacji, metodologia oceny ryzyka zawodowego, dokumentowanie wyników oceny, określanie środków kontroli
 • Wykorzystanie oceny ryzyka do zarządzania bhp w przedsiębiorstwie
 1. Planowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem
 • Metody identyfikacji wymagań prawnych i innych
 • Cele i programy bhp – zasady identyfikacji i dokumentowania
 1. Wdrażanie i funkcjonowanie
 • Określenie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje osób mających wpływ na bezpieczeństwo
 • Zasady komunikacji, współudział pracowników w tworzenie systemu
 • Dokumentacja systemu zarządzania bhp, w tym nadzór nad dokumentami i zapisami
 • Zasady sterowania operacyjnego, procedury obejmujące: prace szczególnie niebezpieczne, uprawnienia i kwalifikacje, kontrolę podwykonawców, środki ochrony osobistej (PPE, zabezpieczanie przed niepożądanym włączeniem (LOTO), utrzymywanie sprawności maszyn i urządzeń, urządzenia pod dozorem, gospodarkę substancjami chemicznymi, pierwszą pomoc przedmedyczna
 • Gotowość i reagowanie na awarie
 1. Sprawdzanie oraz doskonalenie systemu zarządzania
 • Zasady monitorowania i pomiarów, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi
 • Incydenty, niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
 • Audyt wewnętrzny – zasady planowania, przeprowadzania i dokumentowania
 • Przegląd zarządzania – omówienie danych wejściowych do przeglądu, dokumentowanie wyników
 1. Integracja z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004
 2. Etapy wdrażania i certyfikacja systemu zarządzania bhp

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).