Program szkolenia

 • Wprowadzenie do systemów zarządzania środowiskowego
  • Co rozumiemy pod pojęciem wpływ na środowisko?
  • Problematyka ochrony środowiska w Polsce i na świecie
  • System EMAS w Polsce – wprowadzenie do zagadnień
  • Co zmienia wdrożenie systemu wewnątrz firmy?
 • Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce
 • Podstawowe terminy związane z systemem zarządzania środowiskowego
  • Model systemów zarządzania
  • Rozporządzenie EMAS III a wymagania normy EN ISO 14001:2015
  • Wymagania ogólne dla systemu zarządzania środowiskowego
 • Polityka środowiskowa
  • Wymagania formalne dla Polityki środowiskowej
 • Przegląd środowiskowy – zasady oraz zakres prowadzenia wstępnego przeglądu środowiskowego ustanowionego w Załączniku I do Rozporządzenia
 • Planowanie w systemie zarządzania środowiskowego
  • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych – ustalanie procedury postępowania
  • Metody identyfikacji aspektów środowiskowych
  • Ocena aspektów środowiskowych, przykładowe kryteria oceny
  • Metody identyfikacji wymagań prawnych i innych
  • Cele, zadania i programy środowiskowe – zasady identyfikacji i dokumentowania.
 • Wdrażanie i funkcjonowanie
  • Określenie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu środowiskowego
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje osób mających wpływ na środowisko, zaangażowanie pracowników
  • Zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ze stronami zainteresowanymi, prowadzenie otwartego dialogu ze społeczeństwem oraz innymi zainteresowanymi stronami
  • Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego, w tym nadzór nad dokumentami i zapisami
  • Zasady sterowania operacyjnego, dokumentowanie procedur związanych m.in. z gospodarką odpadami, emisjami do powietrza, gospodarką wodno-ściekową, chemikaliami, nadzorem nad podwykonawcami
  • Wskaźniki efektywności środowiskowej (wskaźniki podstawowe i dodatkowe)
  • Gotowość i reagowanie na awarie.
 • Sprawdzanie oraz doskonalenie systemu zarządzania
  • Zasady monitorowania i pomiarów
  • Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi – metodologia i dokumentowanie
  • Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
  • Audyt wewnętrzny – zasady planowania, przeprowadzania i dokumentowania
  • Przegląd zarządzania – omówienie danych wejściowych do przeglądu, dokumentowanie wyników
 • Sprawozdawczość w zakresie środowiska
  • Deklaracja środowiskowa (dane do deklaracji, publikacja, aktualizacja)
  • Główne wskaźniki i inne istniejące wskaźniki efektywności środowiskowej
 • Etapy wdrażania i weryfikacji systemu zarządzania środowiskowego EMAS
  • Weryfikacja standardu EMAS (weryfikacja, zatwierdzenie i częstotliwość audytów)
  • Rejestracja w EMAS (wniosek, organy rejestrujące, opłaty)
  • Stosowanie Logo EMAS

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (8 lub 16 godzin lekcyjnych).