Kompendium wiedzy dla specjalisty

Norma ISO 14001 wymaga opracowania i wdrożenia procedury zbierania i uaktualniania informacji dotyczących prawa ochrony środowiska.

Ponadto, warunkiem koniecznym dla certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego jest spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Przepisy te dotyczą każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości i profilu działalności. Wymagania prawne zmieniają się jak w kalejdoskopie, wystarczy więc chwila nieuwagi aby działania podejmowane w firmie, stały się nieadekwatne do aktualnych wymagań.

To w jakim stopniu organizacja realizuje mające zastosowanie wymagania prawne weryfikowane jest m.in. podczas audytów wewnętrznych. Skuteczność ich realizacji zależy przede wszystkim od umiejętności audytorów. Dlatego szczególnie istotne jest zapewnienie wysokiego stopnia kompetencji oddelegowanych do tego celu osób. W praktyce, najczęściej popełniane błędy w pracy audytora, wynikają nie z braku dostatecznej znajomości procedur, lecz słabej znajomość wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa.
Oferowane przez nas szkolenie może być zorganizowane jako szkolenie otwarte, obejmujące swym zakresem pełną gamę przepisów dotyczących ochrony środowiska. Możemy również przygotować dla Państwa szkolenie dedykowane, poprzedzone rozpoznaniem wymagań dotyczących konkretnego przedsiębiorstwa.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz przygotowanie do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków podczas audytów.

Integralną częścią szkolenia są zajęcia praktyczne. W przypadku szkolenia otwartego, będą to zaczerpnięte z wieloletniej praktyki, zestawy zadań. Nasi trenerzy omówią również  uczestnikami ich rozwiązania. W przypadku szkoleń dedykowanych organizowanych na terenie przedsiębiorstwa, możliwe jest zorganizowanie warsztatów praktycznych na terenie firmy. Uczestnicy szkolenia wykonają praktyczny audyt wybranego obszaru, przy czynnym wsparciu trenera.

Program szkolenia

 • Proces inwestycyjny – modernizacja lub uruchamianie nowych instalacji
  • Ocena oddziaływania na środowisko
  • Pomiary wstępne
 • Instalacje IPPC
  • pozwolenia zintegrowane
  • emisje przemysłowe (dyrektywa IED)
  • PRTR
 • Ochrona powietrza
  • pozwolenia na emisję i zgłoszenia
  • instalacje spalania paliw
  • instalacje LZO
  • raporty KOBIZE,
  • handel uprawnieniami do emisji CO2
 • Substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane
 • Emisja hałasu do środowiska
 • Gospodarka wodno-ściekowa
  • pozwolenia wodnoprawne
  • warunki odprowadzania ścieków
  • wody opadowe i roztopowe
  • pobór wód i strefy ochronne
  • odprowadzanie ścieków do kanalizacji
 • Pomiary wielkości emisji i sposoby ich prezentacji, wymagania dla laboratoriów
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary administracyjne
 • Gospodarka odpadami
  • obowiązki wytwórców odpadów
  • przetwarzanie odpadów (odzysk i unieszkodliwianie)
  • składowiska odpadów
  • międzynarodowe przemieszczanie odpadów
 • Gospodarka opakowaniowa
  • odzysk i recykling
  • metale ciężkie w opakowaniach
  • sprawozdania OPAK
  • środki niebezpieczne
 • Awarie przemysłowe – obowiązki zakładu o dużym i zwiększonym ryzyku awarii
 • Zapobieganie szkodom środowiskowym
 • Ochrona przyrody – usuwanie drzew i krzewów
 • Azbest – obowiązki związane z wykorzystywaniem azbestu
 • Gospodarka substancjami chemicznymi
 • Warsztaty praktyczne

Czas trwania szkolenia

2 dni (16 godzin lekcyjnych)