Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem.

Na początku września 2018 r. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Głównym celem nowelizacji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w zakresie magazynowania odpadów, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie obciążeń po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje również nowa ustawa Prawo wodne, która wprowadza m.in. nowe instrumenty ekonomiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w postaci opłat za usługi wodne oraz opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

W ramach dostosowywania polskiego prawa do przepisów unijnych zmianie ulegną regulacje dotyczące nowych instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1-50 MW. Szkolenie obejmuje także najnowsze zmiany Prawa ochrony środowiska – w tym wdrożenie dyrektywy MCP.

Podczas naszych licznych spotkań z najlepszymi specjalistami w Polsce, niejednokrotnie sugerowano, iż takie podsumowanie stanowiłoby cenne źródło wiedzy i wymiany doświadczeń. W odpowiedzi na Państwa oczekiwania, przygotowaliśmy szkolenie, które może przyczynić się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz przygotowanie do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków podczas audytów.

Integralną częścią szkolenia są zajęcia praktyczne. Będą omawiane przypadki zaczerpnięte z wieloletniej praktyki. Nasi trenerzy omówią również z uczestnikami ich rozwiązania.

Program szkolenia

 • Proces inwestycyjny – modernizacja lub uruchamianie nowych instalacji
  • Ocena oddziaływania na środowisko
  • Pomiary wstępne
 • Instalacje IPPC
  • pozwolenia zintegrowane
  • emisje przemysłowe (dyrektywa IED)
  • PRTR
 • Ochrona powietrza
  • pozwolenia na emisję i zgłoszenia
  • instalacje spalania paliw
  • instalacje LZO
  • raporty KOBIZE
 • Substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane
 • Emisja hałasu do środowiska
 • Gospodarka wodno-ściekowa
  • pozwolenia wodnoprawne
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  • pobór wód i strefy ochronne
  • odprowadzanie ścieków do kanalizacji
  • opłaty za usługi wodne
 • Pomiary wielkości emisji i sposoby ich prezentacji, wymagania dla laboratoriów
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary administracyjne
 • Gospodarka odpadami
  • obowiązki wytwórców odpadów
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów/zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów
  • szczególne grupy odpadów
  • rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 • Gospodarka opakowaniowa
  • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, zapewnienie odzysku i recyklingu opakowań
  • metale ciężkie w opakowaniach
  • sprawozdania w zakresie opakowań
  • opakowania środków niebezpiecznych i opakowania wielomateriałowe
 • Awarie przemysłowe – obowiązki zakładu o dużym i zwiększonym ryzyku awarii
 • Zapobieganie szkodom środowiskowym
 • Ochrona przyrody – usuwanie drzew i krzewów
 • Azbest – obowiązki związane z wykorzystywaniem azbestu
 • Gospodarka substancjami chemicznymi
 • Warsztaty praktyczne

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!