Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem.

Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem.

Na początku września 2018 r. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Głównym celem nowelizacji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w zakresie magazynowania odpadów, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie obciążeń po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje również nowa ustawa Prawo wodne, która wprowadza m.in. nowe instrumenty ekonomiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w postaci opłat za usługi wodne oraz opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

W ramach dostosowywania polskiego prawa do przepisów unijnych zmianie ulegną regulacje dotyczące nowych instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 1-50 MW. Szkolenie obejmuje także najnowsze zmiany Prawa ochrony środowiska – w tym wdrożenie dyrektywy MCP.

Podczas naszych licznych spotkań z najlepszymi specjalistami w Polsce, niejednokrotnie sugerowano, iż takie podsumowanie stanowiłoby cenne źródło wiedzy i wymiany doświadczeń. W odpowiedzi na Państwa oczekiwania, przygotowaliśmy szkolenie, które może przyczynić się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz przygotowanie do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków podczas audytów.

Integralną częścią szkolenia są zajęcia praktyczne. Będą omawiane przypadki zaczerpnięte z wieloletniej praktyki. Nasi trenerzy omówią również z uczestnikami ich rozwiązania.

Program szkolenia

 • Proces inwestycyjny – modernizacja lub uruchamianie nowych instalacji
  • Ocena oddziaływania na środowisko
  • Pomiary wstępne
 • Instalacje IPPC
  • pozwolenia zintegrowane
  • emisje przemysłowe (dyrektywa IED)
  • PRTR
 • Ochrona powietrza
  • pozwolenia na emisję i zgłoszenia
  • instalacje spalania paliw
  • instalacje LZO
  • raporty KOBIZE
 • Substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane
 • Emisja hałasu do środowiska
 • Gospodarka wodno-ściekowa
  • pozwolenia wodnoprawne
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
  • pobór wód i strefy ochronne
  • odprowadzanie ścieków do kanalizacji
  • opłaty za usługi wodne
 • Pomiary wielkości emisji i sposoby ich prezentacji, wymagania dla laboratoriów
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary administracyjne
 • Gospodarka odpadami
  • obowiązki wytwórców odpadów
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów/zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów
  • szczególne grupy odpadów
  • rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 • Gospodarka opakowaniowa
  • prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, zapewnienie odzysku i recyklingu opakowań
  • metale ciężkie w opakowaniach
  • sprawozdania w zakresie opakowań
  • opakowania środków niebezpiecznych i opakowania wielomateriałowe
 • Awarie przemysłowe – obowiązki zakładu o dużym i zwiększonym ryzyku awarii
 • Zapobieganie szkodom środowiskowym
 • Ochrona przyrody – usuwanie drzew i krzewów
 • Azbest – obowiązki związane z wykorzystywaniem azbestu
 • Gospodarka substancjami chemicznymi
 • Warsztaty praktyczne

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)