Prawne aspekty oznakowania CE

Kwestia zapewnienia zgodności maszyn i urządzeń i oznakowania CE jest obecnie jednym z najważniejszych problemów przed którymi stają przedsiębiorstwa.

Niestety przez niewłaściwe użytkowanie maszyn, albo przez niewłaściwą konstrukcję dochodzi do wypadków, co powoduje duże straty finansowe. Można to zmienić przez projektowanie i wykonanie maszyn bezpiecznych oraz przez właściwą ich instalację. Temat ten jest istotny w sytuacji transferu maszyn i urządzeń spoza Polski, jak również w sytuacji dokonywania zmian w urządzeniach i liniach technologicznych.

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom o niezbędne działania w tym zakresie, przygotowaliśmy szkolenie oparte na doświadczeniach naszych konsultantów. W trakcie szkolenia przedstawimy praktyczne metody podejścia do oceny ryzyka maszyn/urządzeń, tworzenia deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi.

Szkolenie uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na następujących aktach prawnych:

 • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn,
 • Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań w zakresie użytkowania maszyn (Dz.U.02.191.1596),
 • Rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.08.199.1228),
 • Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.04.204.2087),
 • Ustawa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.07.82.556),
 • Normy zharmonizowane.

Uczestnicy:

Szkolenie jest dedykowane osobom, które odpowiadają w przedsiębiorstwach za zgodność z prawem maszyn i urządzeń. Może być zorganizowane jako szkolenie otwarte, obejmujące swym zakresem pełną gamę przepisów dotyczących oceny zgodności maszyn/urządzeń. Możemy również przygotować dla Państwa szkolenie dedykowane, poprzedzone rozpoznaniem wymagań dotyczących konkretnego przedsiębiorstwa.

Program szkolenia

 • Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn
 • Zasady wprowadzania do obrotu i oddawania do użytku wyrobów na terenie EOG
 • Szerokie omówienie podstaw prawnych kluczowych przy odbiorach nowych maszyn i urządzeń oraz ich modernizacjach:
  • Omówienie wymagań zasadniczych i minimalnych w kontekście obowiązków użytkownika maszyny oraz producenta
  • Zakres stosowania dyrektywy 2006/42/WE
  • Czym są normy zharmonizowane.
 • Poprawność dokumentacji technicznej wymaganej przy nowych i modernizowanych maszynach  – instrukcje, deklaracje zgodności etc.
 • Podstawy bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technicznych.
 • Omówienie idei maszyny nieukończonej, do wbudowania, deklaracji włączenia
 • Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn zespolonych
 • Praktyczne podejście do odbioru maszyn
  • Procedury dopuszczenia maszyny do użytkowania.
  • Wymagana dokumentacja techniczna oraz deklaracje zgodności.
  • Wyniki oceny ryzyka jako podstawa do projektowania i wytwarzania maszyn zapewniających możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
  • Ocenianie zgodności maszyn z wymaganiami prawnymi.
 • Modernizacja maszyny – obowiązki użytkownika, zasady postępowania w kontekście spełnienia wymogów prawnych.
 • Wymagania techniczne dla urządzeń ochronnych, w tym osłon elementów ruchomych maszyn.
 • Podejmowania przez użytkowników dodatkowych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa adekwatnie do warunków użytkowania maszyn.
 • Partycypacja operatorów maszyn w działaniach dotyczących zmniejszania ryzyka zawodowego.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia dobierana jest w zależności od poziomu zaawansowania uczestników i obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (8 godzin lekcyjnych).

Szkolenie poprowadzi

Grzegorz Brylonek

Więcej informacji o trenerze znajdziesz TUTAJ.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!

Koszt szkolenia

 • 600 zł netto/osobę (słownie: sześćset złotych)
 • 500 zł netto/osobę (słownie: pięćset złotych) – dla klientów ESQULA

Dowiedz się TUTAJ jaki możesz uzyskać rabat!

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.