Praktyczne aspekty weryfikacji wymagań prawa z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej

Realizacja obowiązków wynikających z wymagań prawnych w obszarze bezpieczeństwa pracy obarczona jest szeregiem poważnych sankcji, zarówno o charakterze finansowym, jak i dotyczących osobistej odpowiedzialności osób odpowiedzialnych.

Dodatkowo, zaniedbanie obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej, poszerza katalog tych sankcji o niebezpieczeństwo zniszczenia nieruchomości, utraty kosztownego mienia firmy i komplikacje z wypłatą odszkodowania.

Zaletą sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, opartego na wymaganiach norm OHSAS 18001 lub PN-N-18001, jest możliwość pełnego nadzoru nad realizacją obowiązków wynikających z aktualnych wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Tym samym, zwiększa się poczucie pewności i kontroli nad tym obszarem osób kierujących pracownikami, osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu zarządzania, służby bhp, i wreszcie samego pracodawcy. Podstawowym narzędziem systemowym, służącym weryfikacji, w jakim stopniu organizacja realizuje mające zastosowanie wymagania prawne, są audyty wewnętrzne. Skuteczność ich realizacji zależy przede wszystkim od umiejętności audytorów. Dlatego szczególnie istotne jest zapewnienie wysokiego stopnia kompetencji oddelegowanych do tego celu osób. W praktyce, najczęściej popełniane błędy w pracy audytora, wynikają nie z braku dostatecznej znajomości procedur, lecz słabej znajomość wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz przygotowanie do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków podczas audytów. Może być zorganizowane jako szkolenie otwarte, obejmujące swym zakresem pełną gamę przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Możemy również przygotować dla Państwa szkolenie dedykowane, poprzedzone rozpoznaniem wymagań dotyczących konkretnego przedsiębiorstwa.

Integralną częścią szkolenia są zajęcia praktyczne. W przypadku szkolenia otwartego, będą to zaczerpnięte z wieloletniej praktyki, zestawy zadań. Nasi trenerzy omówią również z uczestnikami ich rozwiązania. W przypadku szkoleń dedykowanych organizowanych na terenie przedsiębiorstwa, możliwe jest zorganizowanie warsztatów praktycznych na terenie firmy. Uczestnicy szkolenia wykonają praktyczny audyt wybranego obszaru, przy czynnym wsparciu trenera.

Program szkolenia

 • Podstawowe obowiązki w zakresie bhp (pracodawcy, pracowników i osób kierujących)
 • Szkolenia bhp i badania lekarskie
 • Wypadki przy pracy
 • Badania i pomiary środowiska pracy
 • Promieniowanie optyczne, czynniki biologiczne, rakotwórcze i mutagenne
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • wymagania ogólne
  • czynniki chemiczne i biologiczne
 • Prace o szczególnych uwarunkowaniach prawnych
  • prace szczególnie niebezpieczne, prace wykonywane w dwie osoby
  • wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
  • zasady organizacji pracy dla pracowników firm zewnętrznych
 • Szczególne grupy pracowników – ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • Posiłki i napoje profilaktyczne
 • Wymagania prawa budowlanego
  • bezpieczeństwo wykonania robót budowlanych
  • oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych
  • kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych
 • Teren zakładu pracy, pomieszczenia i stanowiska pracy
  • zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych
  • oznakowanie zagrożeń
  • system udzielania pierwszej pomocy
 • Wymagania w zakresie bezpieczeństwa technicznego
  • zmiany w procesie technologicznym – ocena pod względem bhp
  • kontrole stanu technicznego maszyn
  • prace remontowe i konserwacyjne
  • minimalne i zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn (zagadnienia ogólne)
 • UDT – wymagania w zakresie eksploatacji i konserwacji
  • Urządzenia transportu bliskiego
  • Dźwigniki
  • Urządzenia NO
 • Prace energetyczne
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
  • oznakowanie ppoż
  • przeglądy techniczne sprzętu ppoż
  • czynności zabronione
  • ewakuacja
  • strefy zagrożenia wybuchem
 • Substancje chemiczne – obowiązki użytkowników (REACH, CLP).
 • Warsztaty praktyczne

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)