W większości przypadków wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące wymaga zezwolenia albo zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Wyjątki określa rozporządzenie w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia.
Wymagania formalne wniosku oraz warunki wydania zezwolenia określa Ustawa Prawo atomowe. Natomiast druk stosownego wniosku oraz zgłoszenia można pobrać ze strony http://www.dnz.paa.gov.pl/
Ponadto, w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia, należy opracować i wdrożyć program zapewnienia jakości – system działań gwarantujący spełnienie określonych wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w zależności od prowadzonej działalności, a w przypadku działalności z materiałami jądrowymi lub obiektami jądrowymi także wymagań ochrony fizycznej. Nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.
Pracodawca ma również obowiązek rejestrować wszystkie rodzaje prac, których wykonywanie prowadzi do styczności z procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym, a więc i promieniowaniem jonizującym. Rejestr ten przekazywany jest na specjalnym druku do państwowego, wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz okręgowego inspektora pracy. Pierwszy raz ma to miejsce niezwłocznie po rozpoczęciu działalności, a następnie do 15 stycznia każdego roku. Konieczne jest również prowadzenie rejestru pracowników narażonych na takie działania.