Nowe normy ISO 9001 oraz ISO 14001

Celem szkolenia jest:
 • Usystematyzowanie wymagań wybranych norm z punktu widzenia audytora wewnętrznego oraz zapoznanie się ze zmianami jakie nastąpiły w normach ISO 14001 oraz ISO 9001;
 • Doskonalenie umiejętności audytorskich;
 • Przygotowanie do skutecznego prowadzenia audytów wewnętrznych.

Program szkolenia

 • Omówienie wymagań norm w kontekście zadań audytora
 • Cele zmian w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015
 • Sposób wprowadzenia planowanych zmian
 • Nowa struktura normy, zharmonizowanie istniejących norm zarządzania systemami Załącznik SL
 • Interpretacja nowych zapisów normy ISO 9001:2015
  • Zmiana terminologii – wyjście naprzeciw firmom usługowym
  • Określenie zainteresowanych stron w systemie zarządzania jakością, zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań
  • Wzmocnienie podejścia procesowego w zarządzaniu jakością, określenie ryzyka dla zgodności towarów i usług wraz z zadowoleniem klienta
  • Planowania działań zmierzających do eliminacji ryzyka
  • Zwiększone wymagania dotyczące przywództwa
  • Nowe podejście do terminologii związanej z nadzorowaniem dokumentów i zapisów
  • Zmiana wymagań dotyczących udokumentowanych procedur
  • Monitorowanie i pomiary- ukierunkowane na osiąganie mierzalnych wyników, analizę wyników monitorowania
  • Rezygnacja z oddzielnego wymagania „działania zapobiegawcze”
  • Przegląd zarządzania – omówienie strategicznych kierunków organizacji
 • Wymagania nowej normy ISO 14001:2015
  • Większy nacisk na strategie i koncepcje biznesowe, zaangażowanie i przywództwo
  • Zrozumienia kontekstu organizacji w celu lepszego zarządzania ryzykiem i szansami
  • Większy nacisk na aspekty środowiskowe i łańcuch wartości
  • Wskaźniki działalności środowiskowej
  • Wymagania stawiane liderom organizacji, aby wspierali zarządzanie środowiskowe.
  • Rozszerzenie procesu komunikacji
  • Zwrot w kierunku poprawy oddziaływania na środowisko, a nie poprawy systemu zarządzania
 • Działania osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemów zarządzania (Pełnomocników, Specjalistów ds. systemów zarządzania, audytorów wewnętrznych) w zakresie dostosowania organizacji do nowych wymagań
 • Podsumowanie zmian, przygotowanie harmonogramu prac dostosowujących organizację do wymagań nowego standardu
 • Rola i odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za planowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych – przypomnienie
 • Skuteczne przygotowywanie się do audytu:
  • Kryteria stosowane w trakcie audytu
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie efektywnego wykorzystania list kontrolnych
  • Przygotowanie planu audytu
 • Przeprowadzenie audytu – warsztaty doskonalące:
  • Spotkanie otwierające, metody zadawania pytań, pisanie notatek
  • Sposoby komunikowania się z różnego rodzaju rozmówcami, trudne sytuacje audytowe, najczęściej popełniane błędy przez audytorów
  • Ćwiczenia praktyczne – analiza sytuacji audytowych, ocena i pisanie notatek podczas audytu
  • Dokumentowanie wyników, prawidłowe zapisywanie niezgodności
  • Składanie raportu z audytu ze zwróceniem uwagi na poprawne formułowanie wniosków z audytu
  • Prowadzenie spotkania zamykającego audyt
 • Najczęściej popełniane błędy podczas pisania raportów – przykłady i analiza dokumentów z audytów wewnętrznych.

Szkolenie ma formę warsztatów praktycznych, w których ćwiczenia zajmują znaczącą ilość czasu.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)

Szkolenie poprowadzi

Andrzej Kwosz

Więcej informacji o trenerze znajdziesz TUTAJ.

Szkolenie poprowadzi

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!

Koszt szkolenia

 • 1200 zł netto/osobę (słownie: tysiąc dwieście złotych)
 • 1100 zł netto/osobę (słownie: tysiąc sto złotych) – dla klientów ESQULA

Dowiedz się TUTAJ jaki możesz uzyskać rabat!

Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych w wersji papierowej i multimedialnej, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przerw kawowych oraz obiadu.