Szkolenie

Audytowanie to ważny element ciągłego doskonalenia, na którym są zbudowane systemy zarządzania. Audyty stanowią podstawę dla samooceny organizacji, oraz oceny ich zdolności do spełnienia wymagań dotyczących jakości, środowiska czy bezpieczeństwa pracy.

Skuteczność audytów wewnętrznych rzutuje bezpośrednio na możliwość doskonalenia firmy i całego systemu zarządzania. To właśnie raporty audytorów, poparte dobrą znajomością realiów własnej organizacji, wymuszają rozwój poprzez prawdziwe (a nie tylko formalne) działania korygujące i zapobiegawcze.

Audytowanie zintegrowanego systemu zarządzania ma szereg zalet, występuje mniej zakłóceń w funkcjonowaniu Zakładu spowodowanych audytami, spojrzenie na system jest całościowe. Niestety są również i wady. Takie podejście wymaga bardzo dużej wiedzy audytorów, nie lada wyzwaniem jest również organizacja i zapanowanie nad wszystkimi tematami dotyczącymi jakości oraz środowiska.

Nowa wersja normy ISO 9001 zawiera wiele istotnych zmian w stosunku do standardu z 2008 roku. Przede wszystkim nowelizacja w dużym stopniu odnosi się do firm usługowych, zmieniając treści punktów na łatwiejsze do zrozumienia i wdrożenia. Co więcej, silniejszy nacisk położony został na konieczność uwzględnienia ryzyka w prowadzonej działalności. Nowe zapisy normy ISO 9001:2015 mają szansę ukierunkować firmy na doskonalenie systemu zarządzania jakością, co powinno być korzystne dla każdej organizacji.

Od momentu wydania normy ISO 14001 organizacje, które obecnie pracują w oparciu o certyfikowany system zarządzania środowiskowego będą miały określony czas na wdrożenie zmian. Są one oczywiście zainteresowane w których aspektach zmiany będą miały charakter powierzchowny, a w których bardziej zasadniczy.

Nasze szkolenie jest kierowane do kandydatów na audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania, audytorów, którzy posiadają już uprawnienia audytorskie pojedynczych systemów oraz osób chcących poznać lub doskonalić metody i techniki audytorskie.

Szkolenie jest szczególnie nastawione na praktyczne warsztaty w zakresie przygotowywania, realizacji i raportowania wyników audytów wewnętrznych.

Plan szkolenia

 • Omówienie wymagań norm w kontekście zadań audytora
 • Cele zmian w normie ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015
 • Sposób wprowadzenia planowanych zmian
 • Nowa struktura normy, zharmonizowanie istniejących norm zarządzania systemami Załącznik SL
  • Interpretacja nowych zapisów normy ISO 9001:2015
  • Zmiana terminologii – wyjście naprzeciw firmom usługowym
  • Określenie zainteresowanych stron w systemie zarządzania jakością, zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań
  • Wzmocnienie podejścia procesowego w zarządzaniu jakością, określenie ryzyka dla zgodności towarów i usług wraz z zadowoleniem klienta
  • Planowania działań zmierzających do eliminacji ryzyka
  • Zwiększone wymagania dotyczące przywództwa
  • Nowe podejście do terminologii związanej z nadzorowaniem dokumentów i zapisów
  • Zmiana wymagań dotyczących udokumentowanych procedur
  • Monitorowanie i pomiary- ukierunkowane na osiąganie mierzalnych wyników, analizę wyników monitorowania
  • Rezygnacja z oddzielnego wymagania „działania zapobiegawcze”
  • Przegląd zarządzania – omówienie strategicznych kierunków organizacji
 • Wymagania nowej normy ISO 14001:2015
  • Większy nacisk na strategie i koncepcje biznesowe, zaangażowanie i przywództwo
  • Zrozumienia kontekstu organizacji w celu lepszego zarządzania ryzykiem i szansami
  • Większy nacisk na aspekty środowiskowe i łańcuch wartości
  • Wskaźniki działalności środowiskowej
  • Wymagania stawiane liderom organizacji, aby wspierali zarządzanie środowiskowe.
  • Rozszerzenie procesu komunikacji
  • Zwrot w kierunku poprawy oddziaływania na środowisko, a nie poprawy systemu zarządzania
 • Działania osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemów zarządzania (Pełnomocników, Specjalistów ds. systemów zarządzania, audytorów wewnętrznych) w zakresie dostosowania organizacji do nowych wymagań
  • Podsumowanie zmian, przygotowanie harmonogramu prac dostosowujących organizację do wymagań nowego standardu
  • Rola i odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za planowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych – przypomnienie
  • Skuteczne przygotowywanie się do audytu:
  • Kryteria stosowane w trakcie audytu
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie efektywnego wykorzystania list kontrolnych
  • Przygotowanie planu audytu
 • Przeprowadzenie audytu – warsztaty doskonalące:
  • Spotkanie otwierające, metody zadawania pytań, pisanie notatek
  • Sposoby komunikowania się z różnego rodzaju rozmówcami, trudne sytuacje audytowe, najczęściej popełniane błędy przez audytorów
  • Ćwiczenia praktyczne – analiza sytuacji audytowych, ocena i pisanie notatek podczas audytu
  • Dokumentowanie wyników, prawidłowe zapisywanie niezgodności
  • Składanie raportu z audytu ze zwróceniem uwagi na poprawne formułowanie wniosków z audytu
  • Prowadzenie spotkania zamykającego audyt
 • Najczęściej popełniane błędy podczas pisania raportów – przykłady i analiza dokumentów z audytów wewnętrznych.

Szkolenie ma formę warsztatów praktycznych, w których ćwiczenia zajmują znaczącą ilość czasu.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).