swiadectwo-efektywnosci-energetycznej

świadectwo efektywności energetycznej, zwane też białym certyfikatem, mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które – realizując przedsięwzięcie modernizacyjne – uzyskały odpowiedni poziom efektu energetycznego. Zdobycie takiego świadectwa to okazja do pozyskania funduszy na modernizację, której celem musi być zwiększenie efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna jest tutaj rozumiana jako stosunek uzyskanej w typowych warunkach użytkowania wielkości efektu użytkowego danego obiektu, instalacji bądź urządzenia technicznego do ilości zużytej przez te elementy energii. Wspomniany efekt użytkowy może dotyczyć też wykonania usługi niezbędnej do jego osiągnięcia.

Przedsięwzięciami proefektywnościowymi, które upoważniają do uzyskania dofinansowania w formie świadectwa efektywności energetycznej, są np. takie działania, jak wymiana zużytych elementów sieci ciepłowniczych na elementy preizolowane, wymiana pomp, wentylatorów, wymiana oświetlenia na energooszczędne czy zastosowanie nowego, efektywniejszego systemu sterującego etc.

Warunków, które należy spełnić, aby móc skorzystać z takiego świadectwa, jest kilka. Po pierwsze, musi ono dotyczyć przedsięwzięcia planowanego. Przedsięwzięcie dodatkowo musi być zamieszczone w obwieszczeniu ministra, które publikowane jest w Monitorze Polskim. Przedsiębiorstwo musi ponadto spełniać wymagania określone przez ustawę o efektywności energetycznej, następnie przeprowadzić audyt tejże efektywności, a na końcu dołączyć go do składanego wniosku, który w dalszej kolejności będzie rozpatrywany przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warto podkreślić, że nie są już, tak jak to było do tej pory, organizowane przetargi mające na celu wyłonienie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Kolejnym etapem jest ponowne przeprowadzenie audytu przez przedsiębiorstwo, które otrzymało świadectwo na planowaną inwestycję i zrealizowało ją. Audyt powinien wskazywać, że założona oszczędność energii finalnej została osiągnięta. Podmiot, który uzyskał świadectwo i zrealizował przedsięwzięcie, powinien zawiadomić prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzeniu realizacji w ciągu 45 dni od jej zakończenia.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki dokonuje też wyrywkowych weryfikacji zgodności audytu dołączanego do wniosku oraz audytu powykonawczego składanego wraz z zawiadomieniem o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, a także weryfikacji zgodności oszczędności finalnej uzyskanej dzięki przedsięwzięciu z ilością energii finalnej określonej we wniosku o wydanie świadectwa.