Szkolenie dla specjalistów ds. ochrony środowiska przeznaczone jest dla wszystkich, którzy prowadzą lub przygotowują się do prowadzenia zagadnień dotyczących ochrony środowiska w organizacji.

Celem naszego szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące przepisy, z pewnością kompleksowe szkolenie przyczyni się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z zakresu ochrony środowiska.
Zakres i tematyka szkolenia obejmuje 5 dni szkoleniowych.
Szkolenie poprowadzi zespół naszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem pracy w przemyśle i innych firmach doradczych zajmujących się tematyką ochrony środowiska.
Każdego dnia uczestnik zdobywa wiedzę w zakresie modułów wskazanych w zakresie szkolenia. Uczestnicy, którzy wezmą udział w całym cyklu szkoleniowym, przystąpią do egzaminu, którego pozytywny wynik upoważni nas do wystawienia Certyfikatu Specjalisty ds. Ochrony Środowiska.

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje następujące moduły:

Moduł I: Gospodarka odpadami i opakowaniami

Moduł II: Zarządzanie chemikaliami, fluorowane gazy cieplarniane.

Moduł III: Gospodarka wodno-ściekowa, usuwanie drzew i krzewów, emisja hałasu do środowiska

Moduł IV: Emisje gazów i pyłów do powierza

Moduł V: Proces inwestycyjny, zanieczyszczenia gruntu i szkody środowiskowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory.

Program szkolenia

Dzień 1: Gospodarka odpadami i opakowaniami

 • Gospodarka odpadami
  • Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami
  • Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
  • Utrata statusu odpadu – kryteria, procedura
  • Produkt uboczny
  • Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
  • Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami
  • Wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń
  • Ewidencja i sprawozdawczość
  • Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  • Szczególne kategorie odpadów – odpady komunalne, oleje odpadowe
  • Zasady odpowiedzialności administracyjnej
 • Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  • Zasady gospodarki opakowaniami w kontekście ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w tym obowiązki podmiotów:
   • wprowadzających opakowania,
   • wprowadzających produkty w opakowaniach,
   • eksporterów/importerów opakowań i produktów w opakowaniach.
  • Wymagania jakie powinny spełniać opakowania oraz oznakowanie opakowań
  • Zasady współpracy z organizacją odzysku – przekazanie niektórych obowiązków organizacji odzysku
  • Wymagania dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
  • Ewidencja opakowań i sprawozdawczość
  • Publiczne kampanie edukacyjne
  • Wymagania dla opakowań środków niebezpiecznych i opakowań wielomateriałowych
  • Opłata recyklingowa.
 • Obowiązki wprowadzających oleje i preparaty smarowe.

Dzień 2: Zarządzanie chemikaliami, fluorowane gazy cieplarniane

 • Podstawy prawne i ogólne wymagania w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania chemikaliów
 • Obowiązki podmiotów biorących udział w obrocie chemikaliami, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków nakładanych na dalszych użytkowników:
  • kto jest dalszym użytkownikiem w myśl przepisów rozporządzenia REACH,
  • rejestracja substancji (kogo dotyczy, jakie mogą być konsekwencje stosowania w zakładzie pracy substancji niezarejestrowanej, jak sprawdzić czy substancja została zarejestrowana),
  • wprowadzanie do obrotu produktów chemicznych, informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych,
 • Zezwolenie i ograniczenia w obrocie chemikaliami
 • Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin
  • podstawy klasyfikacji substancji zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP,
  • podstawy oznakowania substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia – jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny zaklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP,
 • Wymagania dla kart charakterystyki
  • elementy karty charakterystyki
  • sposób przekazywania
 • Scenariusze narażenia
  • kiedy scenariusz powinien zostać dostarczony
  • w jaki sposób weryfikować zastosowanie opisane w scenariuszu
 • Rozporządzenie 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006:
  • definicje, w tym omówienie definicji operatora,
  • ograniczenia i zakazy we wprowadzaniu do obrotu urządzeń zawierających f-gazy,
  • kontrola stosowania f-gazów,
  • rejestr Kontyngentów na wprowadzanie do obrotu f-gazów,
 • Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – omówienie istotnych zmian dla branży stosującej f-gazy oraz urządzenia je zawierające.
  • Centralny Rejestr Operatorów,
  • harmonogram sprawdzania szczelności,
  • jak prawidłowo prowadzić dokumentację urządzeń?
  • omówienie systemu certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stosowania f-gazów,
  • zasady sprawozdawczości.


Dzień 3: Gospodarka wodno-ściekowa, usuwanie drzew i krzewów, emisja hałasu do środowiska

 • Zakres zastosowania przepisów nowej ustawy Prawo wodne – czyli kiedy przepisy ustawy znajdują zastosowanie?
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako nowy organ właściwy w sprawie zgód wodnoprawnych, opłat oraz kontroli przedsiębiorców.
 • Kwalifikacja korzystania z wód i związane z tym prawa i obowiązki przedsiębiorców.
 • Usługi wodne i ich znaczenie.
 • Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz regulacje odnoszące się do ustanowienia stref ochronnych ujęć wody.
 • Zmiana kwalifikacji wód opadowych i związane z tym konsekwencje prawne.
 • Zgody wodnoprawne:
  • pozwolenie wodnoprawne
  • zgłoszenie wodnoprawne
  • ocena wodnoprawna
  • decyzja zwalniająca
 • Obowiązki pomiarowe i sprawozdawcze
 • System opłat za usługi wodne
 • Usuwanie drzew i krzewów
  • Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów
  • Zgłoszenia dotyczące usunięcia drzew lub krzewów
  • Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów
  • Kary za usunięcie drzew lub krzewów
 • Emisja hałasu do środowiska
 • Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku
 • Pytania i dyskusja

Dzień 4: Emisje gazów i pyłów do powierza

 • Inwentaryzacja stanu istniejącego w zakładzie. Klasyfikacja instalacji, schemat technologiczny instalacji, bilans stosowanych materiałów, inwentaryzacja emitorów, ustalenie składu i poziomu emisji.
 • Uzgodnienie warunków emisji gazów i pyłów do powietrza
  • Kwalifikacja instalacji do obowiązku dokonania uzgodnień wielkości emisji
  • Zgłoszenie instalacji powodującej emisje
  • Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza
 • Szczególne regulacje w zakresie emisji – instalacje spalania paliw
  • Standardy emisyjne instalacji spalania paliw
  • Warunki dotrzymania standardów emisyjnych instalacji spalania paliw
 • Szczególne regulacje w zakresie emisji – instalacje wykorzystujące LZO
  • Standardy emisyjne LZO
  • Roczny bilans LZO – warunki dotrzymywania standardów
 • Obowiązki pomiarowe
  • Pomiary wielkości emisji
  • Decyzja o obowiązku wykonania pomiarów
  • Pomiary emisji z instalacji spalania paliw
  • Pomiary emisji LZO
 • Sprawozdawczość w zakresie emisji
  • Raport o emisjach (KOBiZE)
  • Opłaty z tytułu emisji gazów i pyłów do powietrza.

Dzień 5: Proces inwestycyjny, zanieczyszczenia gruntu i szkody środowiskowe, sprzęt, baterie

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
 • Podstawy prawne i ogólne wymagania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ze wskazaniem zmian obowiązujących od 01.01.2018 r.
 • Zmiany wynikające z funkcjonowania nowego rejestru BDO
 • Omówienie wymagań dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • wybór sposobu realizacji obowiązków (samodzielnie czy z organizacją odzysku?)
  • ewidencja wprowadzanego sprzętu (co jest sprzętem a co nie jest?)
  • wyłączenia ustawowe
  • sprawozdawczość
  • zobowiązania finansowe
 • Krótkie spojrzenie na inne działalności podlegające przepisom ustawy (zbieranie, prowadzenie zakładu przetwarzania, odzysk i recykling odpadów).
 • Baterie i akumulatory:
 • Podstawy prawne i ogólne wymagania ustawy o bateriach i akumulatorach
  • definicje legalne
  • wymagania dot. baterii i akumulatorów wprowadzanych na rynek
 • Zmiany wynikające z funkcjonowania nowego rejestru BDO
 • Omówienie wymagań dla wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • wybór sposobu realizacji obowiązków (samodzielnie czy z organizacją odzysku?)
  • ewidencja wprowadzanych baterii
  • wyłączenia ustawowe
  • sprawozdawczość
  • zobowiązania finansowe
 • Krótkie spojrzenie na inne działalności podlegające przepisom ustawy (prowadzenie miejsc odbioru, zbieranie zużytych baterii i akumulatorów oraz prowadzenie zakładu przetwarzania)
 • Zapobieganie awariom przemysłowym
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Inwestycje wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Inwestycje wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • Informowanie WIOŚ o terminie oddania do użytkowania.
 • Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi – ustawa Prawo ochrony środowiska i przepisy wykonawcze.
  • Kryteria uznania zanieczyszczenia za zanieczyszczenie historyczne.
  • Procedura prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
  • Rejestr historycznych zanieczyszczeń.
  • Postępowanie remediacyjne.
 • Szkody w środowisku – ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie i przepisy wykonawcze.
  • Pojęcie szkody w środowisku.
  • Działania zapobiegawcze i działania naprawcze.
  • Kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku.
  • Uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje 5 dni szkoleniowych (5 dni x 7 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!