Zastępującej dotychczasowo obowiązujące normy PN-N-18001 oraz OHSAS 18001.

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób wykonujących prace na rzecz zakładu pracy (np. zleceniobiorców, pracowników outsourcowanych, stażystów) czy gości jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy.

Ryzyko związane ze zdarzeniami niebezpiecznymi, wypadkami i chorobami zawodowymi skutkuje m.in. koniecznością wypłaty odszkodowań, nieobecnością pracowników, co może powodować problemy z obsadą linii produkcyjnych, czy wzmożonymi kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy.

Chcąc rozwiązać ten problem, ISO opracowuje nowy standard systemu zarządzania bhp, którego spełnienie wymagań przyczyni się do zapobiegania wypadkom śmiertelnym, unikania obrażeń związanych z wykonywaniem pracy, poprawy warunków pracy, czy też ograniczenia ryzyk biznesowych. Norma będzie więc niezwykle przydatnym narzędziem zarówno dla osób wykonujących pracę jak i pracodawców.

W  marcu  2018 r. ukazała się ostateczna publikacja pierwszej Międzynarodowej Normy ISO dotyczącej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – ISO 45001. Nowy standard podąża śladami innych podejść systemów zarządzania, w szczególności skupiając się na integracji z normą ISO 9001 oraz ISO 14001.  Uwzględniono również inne międzynarodowe i krajowe standardy w tej dziedzinie, w tym  PN-N-18001 oraz OHSAS 18001.

Celem naszego szkolenia jest przedstawienie wymagań nowej normy ISO 45001 ze wskazaniem,  jak te wymagania wpływają na potrzebę dostosowania dotychczasowo obowiązujących norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Program szkolenia

 • Cele opracowania nowego standardu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Koncepcja podejścia systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zastosowana w normie ISO 45001
  • Model PDCA
 • Struktura normy, zharmonizowanie istniejących norm zarządzania systemami Załącznik SL.
 • Interpretacja zapisów normy ISO 45001
 • Nowe oraz zmienione definicje
  •  Wymagania ogólne dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Kontekst organizacji z uwzględnieniem ryzyk i szans
  • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
  • Ustalenie zakresu sytemu zarządzania BHP
 • Przywódzótwo i zaangażowanie
  • Rola w organizacji, obowiązki, obszary odpowiedzialności i władze
  • Opracowanie i wdrożenie polityki BHP
 • Planowanie
  • Działania dotyczące zagrożeń i możliwości
  • Cele BHP i planowania w celu ich osiągnięcia
 • Wsparcie
  • Zasoby, kompetencje, świadomość i zaangażowanie pracowników (współpraca i konsultacje)
 • Planowanie i sterowanie operacyjne
  • Zarządzanie zmianą
  • Outsourcing, zakupy, wykonawcy
  • Kontrole operacyjne oraz gotowość na reagowanie w sytuacjach awaryjnych
 • Wyniki oceny
  • Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena wydajności
  • Audyt wewnętrzny
  • Przegląd zarządzania
 • Doskonalenie
  • Incydent, niezgodności i działania naprawcze
  • Ciągłe doskonalenie
 • Integracja z systemem zarządzania środowiskiem wg ISO 14001 oraz systemem zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.
 • Działania osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemów zarzadzania (Pełnomocników, Specjalistów ds. systemów zarządzania) w zakresie dostosowania organizacji do wymagań nowej normy.
 • Podsumowanie oraz przygotowanie harmonogramu prac dostosowujących organizację do wymagań nowego standardu
  • Etapy wdrażania i certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy
 • Dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (7 godzin lekcyjnych).

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!