Właściwe zarządzanie energią jest jednym z najistotniejszych problemów każdej organizacji.

Wzrastające koszty pozyskiwania energii i eksploatacji urządzeń oraz prawodawstwo unijne skłaniają do podejmowania działań mających na celu oszczędzanie energii, a co za tym idzie – zmniejszenie stopnia oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Pomoc w systemowym podejściu do tego, jak planować i realizować poprawę wyniku energetycznego dostarcza norma ISO 50001:2011 Systemy zarządzania energią, która powstała w oparciu o wypróbowane rozwiązania z innych standardów ISO.

Osoby, które pracują w firmach, gdzie z powodzeniem są zastosowane normy ISO łatwo rozumieją zasady, które leżą u podstaw systemu zarządzania energią ISO 50001. Ale częstokroć brakuje im wiedzy w tematach stricte związanych z energetyką. Szczególnie może ten deficyt informacji dotyczyć pełnomocników, audytorów wewnętrznych i członków zespołów energetycznych.

Celem szkolenia, na które Państwa zapraszamy, jest zapoznanie z polityką energetyczną na poziomie Unii Europejskiej i wynikającymi stąd uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Dodatkowo planujemy zapoznać Państwa z podstawowymi kwestiami związanymi z technicznymi aspektami wykorzystania energii w zakładzie przemysłowym, przez najczęściej występujące systemy

Szkolenie jest dedykowane osobom, które pracują w przedsiębiorstwach, które wdrożyły bądź planują w najbliższym czasie wdrożyć System zarządzania energią zgodny z ISO 50001:2011 i jest im dedykowana odpowiedzialność w tym systemie (pełnomocnik, audytor wewnętrzny, uczestnik zespołu energetycznego).

Program szkolenia

 • Wymagania unijnych dyrektyw dotyczących polityki klimatyczno-energetycznej
  jakie są główne kierunki polityki UE i jak one rzutują na Polskę
 • Stan formalno-prawny energetyki w Polsce
  • Prawo energetyczne – główne wymagania
  • Założenia „dużego trójpaku”
  • Obecny status uzgodnień
  • Ustawa o efektywności energetycznej i jej główne wymagania
 • ISO 50001 – narzędzie do poprawy efektywności energetycznej
  co różni ten standard od innych norm ISO
 • Krajowy system elektroenergetyczny „KSE”
 • Specyfika i obowiązki sektorów:
  • wytwarzania
  • przesyłu
  • dystrybucji
 • Energetyka konwencjonalna – podstawowa charakterystyka
 • Energetyka odnawialna – szanse, zagrożenia, wątpliwości
 • Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej „kogeneracja” – zalety, wymagania, tendencje rozwojowe
 • Działania operacyjne związane z:
  • systemem ciepłowniczym
  • wentylacją i klimatyzacją
  • sprężonym powietrzem
  • wytwarzaniem pary
  • oświetleniem
  • gospodarką elektroenergetyczną
 • Optymalizacja energetyczna – krok po kroku
 • Monitoring mediów energetycznych (rodzaje pomiarów, cel pomiarów, urządzenia pomiarowe)

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują

 • jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych) lub
 • dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)

zależnie od Państwa potrzeb i możliwości – wnikliwość i szczegółowość przedstawienia zagadnień zostanie dostosowana do czasu trwania szkolenia i oczekiwań grupy.