Proces oceny ryzyka zawodowego, do przeprowadzenia którego zobowiązany jest każdy pracodawca, jest fundamentalnym narzędziem, służącym bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników.

Jego regularne przeprowadzanie jest najprostszą drogą do stworzenia w przedsiębiorstwie bezpiecznych warunków pracy i kontrolowania stanu zagrożeń w miejscu pracy. Ocena ryzyka zawodowego prowadzi do ochrony ludzkiego zdrowia i życia oraz służy oszczędzaniu pracownikom i pracodawcom stresu, strat finansowych i innych kłopotów związanych z ewentualnymi wypadkami przy pracy i chorobami.

Formalne wymagania dotyczące identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określania środków kontroli zawarte są w przepisach prawnych. Wynikają one również z funkcjonujących systemów zarządzania bhp wg normy OHSAS 18001/PN-N-18001/ISO 45001. Dokonywanie oceny ryzyka oraz jej pełne udokumentowanie nie jest więc rzeczą prostą. Z jednej strony trzeba spełnić wszystkie wymagania prawne zawarte w przepisach ogólnych oraz szczegółowych dotyczących m.in. czynników chemicznych, zagrożeń biologicznych, hałasu, drgań, ręcznych prac transportowych, promieniowania optycznego czy atmosfer wybuchowych. Z drugiej strony, firmy posiadające wdrożony system zarządzania muszą spełniać wymagania norm, w których ocena ryzyka stanowi podstawę planowanych działań w kierunku ustalenia celów i programów poprawy.

Mnogość wymagań, które musi spełniać ocena ryzyka powoduje, że często dokumenty te są bardzo skomplikowane, rozbudowane i kompletnie nieprzydatne dla ich właściwych użytkowników, czyli pracowników narażonych na konkretne zagrożenia. Podczas naszego szkolenia omówione i przećwiczone zostaną wszystkie wymagania dotyczące oceny ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego spełnienia.

Szkolenie kierowane jest do osób, które w swoich organizacjach odpowiadają za opracowanie lub udział w procesie identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określaniu środków kontroli (zespoły dedykowane do oceny ryzyka, osoby kierujące pracownikami, służby BHP, Pełnomocnicy lub audytorzy wewnętrzni systemu zarządzania).

Program szkolenia

 • Ocena ryzyka jako narzędzie do zarzadzania bezpieczeństwem
 • Organizacja i środowisko pracy – wpływ na realizacje ryzyka zawodowego
 • Podstawowe pojęcia związane z oceną ryzyka zawodowego
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego
 • Ocena ryzyka zawodowego w świetle obowiązujących przepisów prawnych
  • Ocena ryzyka na stanowiskach pracy
  • Ocena ryzyka dla czynników chemicznych
  • Ocena ryzyka dla czynników biologicznych
  • Ocena ryzyka przy ręcznych pracach transportowych
  • Ocena ryzyka przy pracach z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne
  • Ocena ryzyka dla stanowisk, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
 • Podstawowe założenia i wymagania dotyczące ryzyka zawodowego na podstawie wymagań normy OHSAS 18001 oraz PN-N-18001
  • Czynności rutynowe/nierutynowe, zachowanie człowieka, infrastruktura, zagrożenia poza miejscem pracy, projektowanie stanowisk roboczych
  • Ocena ryzyka dla wykonawców i gości
 • Procedura identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka i określania środków kontroli
  • Odpowiedzialności w zakresie oceny ryzyka,
  • Udział pracowników operacyjnych w ocenie ryzyka,
  • Zasady aktualizacji oceny ryzyka.
 • Metodologia oceny ryzyka zawodowego
 • Dokumentowanie wyników oceny
 • Określanie środków kontroli (rodzajów działań)
 • Wykorzystanie oceny ryzyka do zarządzania bhp w przedsiębiorstwie.

Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia praktyczne.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych).