Wprowadzone oraz planowane zmiany

Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo wodne, która w znaczący sposób zmienia dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Ustawa na nowo definiuje strategię gospodarowania wodami wprowadzając nowe mechanizmy prawne oraz nowy podział kompetencyjny zakładający utworzenie nowych organów administracji. Regulacja wprowadza całkiem nowy system naliczania i poboru opłat, obecnie będą to opłaty z tytułu korzystania z usług wodnych.

Z początkiem 2018 r. roku obowiązuje również znowelizowana ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza tzw. opłatę recyklingową. W związku z czym  przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Ponadto we wrześniu 2018 r. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Głównym celem nowelizacji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w zakresie magazynowania odpadów, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie obciążeń po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

W zakresie bezpieczeństwa pracy nastąpiły m.in. zmiany w zakresie szkoleń okresowych pracowników administracyjno-biurowych oraz pełnienia służby BHP przez pracodawcę, zmiana Kodeksu pracy w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z badaniami lekarskimi pracowników, a także nowelizacja ustawy o dozorze technicznym, która m.in. wprowadziła terminowe zaświadczenia kwalifikacyjne. Zmieniony również został wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz statystycznej karty wypadku.

W lutym 2019 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Akt prawny ma na celu zapełnić lukę prawną istniejącą od 2013 r., a tym samym zapewnić poprawę warunków pracy operatorów żurawi oraz osób pracujących bezpośrednio przy żurawiach, tj. sygnalisty i hakowego.

Z początkiem czerwca 2019 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Jednocześnie uchylone zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Głównym celem tego aktu prawnego jest poprawa bezpieczeństwa osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Podczas naszych licznych spotkań z najlepszymi specjalistami w Polsce, niejednokrotnie sugerowano, iż takie podsumowanie stanowiłoby cenne źródło wiedzy i wymiany doświadczeń.
W odpowiedzi na Państwa oczekiwania, przygotowaliśmy szkolenie, które może przyczynić się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z przeciągu ostatnich miesięcy.

Program szkolenia

Dzień 1: Podsumowanie zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska

 1. Zmiany w ustawie o odpadach:
 • zakres BDO i rejestru,
 • ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
 • nowe zasady związane z transportem odpadów,
 • wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń,
 • zmiany w zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 • zmiany w zakresie uznawania substancji lub przedmiotów za produkt uboczny.
 1. Zmiany w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • opłata recyklingowa,
 • zmiany odnoszące się do publicznych kampanii edukacyjnych,
 • dyrektywa „plastikowa” – najważniejsze założenia,
 1. Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska
 • wdrożenie dyrektywy MCP
 • objęcie obowiązkiem zgłoszenia źródeł energetycznych 1 MW
 • standardy emisyjne
 • opłata emisyjna – wprowadzanie paliw silnikowych
 1. Gospodarka substancjami chemicznymi
 • nowy format zgłaszania mieszanin (okres przejściowy dla systemu ELDIOM, nowy system PCN)
 • niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI), generowanie kodu
 • aktualizacja listy kandydackiej SVHC
 1. Nowa ustawa Prawo Wodne wraz z nowelizacją
 • zgody wodnoprawne,
 • nowy organ właściwy – Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie,
 • system naliczania i poboru opłat,
 • pomiary i sprawozdawczość,
 • nowe akty wykonawcze.
 1. Kontrole WIOŚ i zaostrzenie sankcji środowiskowych

Dzień 2: Podsumowanie zmian prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 1. Zmiany w zakresie prawa pracy wprowadzone tzw. Pakietem MŚP
 • szkolenia okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych,
 • samodzielne wykonywanie zadań służby BHP przez pracodawcę.
 1. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z badaniami lekarskimi pracowników.
 2. Zmiana ustawy o dozorze technicznym.
 3. Zmiany w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 4. Nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.
 5. Sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
 6. Nowe wzory dokumentów:
 • karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • protokół ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • statystyczna karta wypadku.
 1. Zmiana rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych).

Istnieje możliwość udziału w dowolnie wybranym dniu.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!