Wprowadzone oraz planowane zmiany

Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem.

Ostania nowelizacja ustawy o odpadach przede wszystkim doprecyzowuje zasady prowadzenia elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów w BDO ma odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną. Moduł ewidencji umożliwi ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. Natomiast moduł sprawozdawczy ułatwi przedsiębiorcom działającym w branży gospodarki odpadami przekazywanie marszałkom województw sprawozdań z działalności w tym zakresie.

Nowością w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest procedura uzyskania oceny wodnoprawnej dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych w rozporządzeniu.

W zakresie bezpieczeństwa pracy nastąpiły m.in. zmiany w zakresie szkoleń okresowych pracowników administracyjno-biurowych oraz pełnienia służby BHP przez pracodawcę, zmiana Kodeksu pracy w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z badaniami lekarskimi pracowników, a także nowelizacja ustawy o dozorze technicznym, która m.in. wprowadziła terminowe zaświadczenia kwalifikacyjne. Zmieniony również został wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz statystycznej karty wypadku.

W lutym 2019 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Akt prawny ma na celu zapełnić lukę prawną istniejącą od 2013 r., a tym samym zapewnić poprawę warunków pracy operatorów żurawi oraz osób pracujących bezpośrednio przy żurawiach, tj. sygnalisty i hakowego.

Z początkiem czerwca 2019 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Jednocześnie uchylone zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Głównym celem tego aktu prawnego jest poprawa bezpieczeństwa osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Podczas naszych licznych spotkań z najlepszymi specjalistami w Polsce, niejednokrotnie sugerowano, iż takie podsumowanie stanowiłoby cenne źródło wiedzy i wymiany doświadczeń. W odpowiedzi na Państwa oczekiwania, przygotowaliśmy szkolenie, które może przyczynić się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z przeciągu ostatnich miesięcy.

Program szkolenia

Dzień 1: Podsumowanie zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska

 1. Zmiany w ustawie o odpadach:
  -zakres BDO i rejestru,
  -elektroniczna ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
  -zmiany w zakresie magazynowania odpadów,
  -zmiany w zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  -wizyjny system kontroli miejsc magazynowania odpadów oraz zabezpieczenie roszczeń,
  -zmiany w zakresie uznawania substancji lub przedmiotów za produkt uboczny
 2. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście wytwórcy odpadów komunalnych.
 3. Zmiany w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
  -nowe wzory DPO i DPR oraz EDPO i EDPR
  -opłata recyklingowa oraz sprawozdawczość,
  -dyrektywa „plastikowa” – najważniejsze założenia,
 4. Zmiany w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
  -oceny wodnoprawne
  -oświadczenia kwartalne za usługi wodne
  -tablice informacyjnych strefy ochronnej ujęcia wody
 5.  Zmiany przepisów dotyczących instalacji emitującej pola elektromagnetyczne.
 6.  Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska:
  -wdrożenie dyrektywy MCP
  -objęcie obowiązkiem zgłoszenia źródeł energetycznych 1 MW
  -standardy emisyjne
  -opłata emisyjna – wprowadzanie paliw silnikowych
 7. Gospodarka substancjami chemicznymi:
  -nowy format zgłaszania mieszanin (okres przejściowy dla systemu ELDIOM, nowy system PCN)
  -niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI), generowanie kodu
  -aktualizacja listy kandydackiej SVHC
 8. Kontrole WIOŚ i zaostrzenie sankcji środowiskowych.

 

Dzień 2: Podsumowanie zmian prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 1. Zmiany w zakresie prawa pracy wprowadzone tzw. Pakietem MŚ:
  -szkolenia okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych,
  -samodzielne wykonywanie zadań służby BHP przez pracodawcę.
 1. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie obowiązków pracodawcy związanych z badaniami lekarskimi pracowników.
 2. Zmiana ustawy o dozorze technicznym.
 3. Zmiany w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 4. Nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.
 5. Sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
 6. Nowe wzory dokumentów:
  -karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  -protokół ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  -statystyczna karta wypadku.
 1. Zmiana rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje 2 dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych).