Wprowadzone oraz planowane zmiany

Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo wodne, która w znaczący sposób zmienia dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Ustawa na nowo definiuje strategię gospodarowania wodami wprowadzając nowe mechanizmy prawne oraz nowy podział kompetencyjny zakładający utworzenie nowych organów administracji. Regulacja wprowadza całkiem nowy system naliczania i poboru opłat, obecnie będą to opłaty z tytułu korzystania z usług wodnych.

Z początkiem 2018 r. roku obowiązuje również znowelizowana ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza tzw. opłatę recyklingową. W związku z czym przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Ponadto we wrześniu 2018 r. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Głównym celem nowelizacji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w zakresie magazynowania odpadów, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie obciążeń po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

Program szkolenia

 • Zmiany w ustawie o odpadach:
  zakres BDO i rejestru,
  ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
  nowe zasady związane z transportem odpadów,
  wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń,
  zmiany w zakresie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  zmiany w zakresie uznawania substancji lub przedmiotów za produkt uboczny.
 • Zmiany w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  opłata recyklingowa,
  zmiany odnoszące się do publicznych kampanii edukacyjnych,
  dyrektywa „plastikowa” – najważniejsze założenia,
 •  Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska
  wdrożenie dyrektywy MCP
  objęcie obowiązkiem zgłoszenia źródeł energetycznych 1 MW
  standardy emisyjne
  opłata emisyjna – wprowadzanie paliw silnikowych
 • Gospodarka substancjami chemicznymi
  nowy format zgłaszania mieszanin (okres przejściowy dla systemu ELDIOM, nowy system PCN)
  niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI), generowanie kodu
  aktualizacja listy kandydackiej SVHC
 • Nowa ustawa Prawo Wodne wraz z nowelizacją
  zgody wodnoprawne,
  nowy organ właściwy – Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie,
  system naliczania i poboru opłat,
  pomiary i sprawozdawczość,
  nowe akty wykonawcze.
 • Kontrole WIOŚ i zaostrzenie sankcji środowiskowych

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).