Wprowadzone oraz planowane zmiany

Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo wodne, która w znaczący sposób zmienia dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Ustawa na nowo definiuje strategię gospodarowania wodami wprowadzając nowe mechanizmy prawne oraz nowy podział kompetencyjny zakładający utworzenie nowych organów administracji. Regulacja wprowadza całkiem nowy system naliczania i poboru opłat, obecnie będą to opłaty z tytułu korzystania z usług wodnych.

Z początkiem 2018 r. roku obowiązuje również znowelizowana ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza tzw. opłatę recyklingową. W związku
z czym  przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy
z tworzywa sztucznego.

Ponadto we wrześniu 2018 r. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Głównym celem nowelizacji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w zakresie magazynowania odpadów, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie obciążeń po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

Program szkolenia

 • Zmiany w ustawie o odpadach:
  • zakres BDO i rejestru,
  • nowe wymagania w zakresie magazynowania odpadów,
  • zmiany w zakresie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  • nowe wymagania w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,
  • wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń,
  • ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
  • nowe zasady związane z transportem odpadów.
 • Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi od stycznia 2018 r.
  • opłata recyklingowa,
  • zmiany odnoszące się do publicznych kampanii edukacyjnych,
  • nowe wzory dokumentów EDPO, DPO, EDPR, DPR
 • Nowe wzory w zakresie sprawozdawczości środowiskowej
 • Nowa ustawa Prawo Wodne
  • zgody wodnoprawne,
  • nowy organ właściwy – Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie,
  • system naliczania i poboru opłat,
  • pomiary i sprawozdawczość.
 • Zmiany dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych
  • zasady kwalifikacji urządzeń zawierających f-gazy do kontroli szczelności,
  • zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • zmiany w Bazie Danych Sprawozdań
 • Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska
  • wdrożenie dyrektywy MCP,
  • nowe konkluzje BAT,
  • objęcie obowiązkiem zgłoszenia źródeł energetycznych 1 MW,
  • standardy emisyjne,
  • opłata emisyjna.
 • Kontrole WIOŚ i zaostrzenie sankcji środowiskowych
 • Gospodarka substancjami chemicznymi
  • rejestracja substancji – zakończenie okresów przejściowych,
  • zmiany na liście kandydackiej (SVHC).

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).