Rola kierowników w budowie bezpiecznej organizacji

Obowiązki wynikające z przepisów i zasad BHP muszą być wypełniane przez wszystkich pracowników, niezależnie od branży i zajmowanego stanowiska.

Szczególna odpowiedzialność spoczywa jednak na osobach kierujących pracownikami. To kadra kierownicza odpowiada za organizację pracy swoich podwładnych oraz stanowiska ich pracy. Aby wykonywać swoje obowiązki skutecznie i zgodnie z przepisami potrzebna jest im odpowiednia wiedza z zakresu BHP, niezbędna do zarządzania wszystkimi procesami pracy. Obowiązki ze sfery BHP ciążące na osobach kierujących pracownikami mogą być od nich wymagane bez względu na fakt, czy zostały one sprecyzowane w zakresach obowiązków takich pracowników, czy nie. Ich wykonywanie ciąży na tych osobach z mocy prawa, gdyż wynikają one wprost z art. 212 Kodeksu pracy.

W trakcie naszego szkolenia omówione zostaną mechanizmy podnoszenia świadomości osób kierujących pracownikami, szczególnie w zakresie motywowania i egzekwowania zasad bezpieczeństwa. Szkolenie uwzględnia obowiązujące wymagania prawne, a w trakcie jego trwania wykorzystane będą wyroki sądów w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach szkolenia przedstawione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące poprawy komunikacji, bezpieczeństwa pracowników, sposobów motywowania do działania i dyskusji, mechanizmy powstania standardu zachowania, metody uczenia się i prowadzenia szkoleń czy zasady skutecznej komunikacji.

Program szkolenia

 • Osoba kierująca pracownikami
  • Kto jest osobą kierującą pracownikami?
  • Obowiązki osoby kierującej pracownikami
 • Wymagania prawne dla osób kierujących pracownikami
  • Jakie wymagania powinien znać kierownik?
  • Źródła wymagań prawnych
  • Aktualne przepisy
  • Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Znaczenie bezpieczeństwa pracy w pracy kierownika
 • Państwowy nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp
 • Odpowiedzialności prawne za poziom bezpieczeństwa dotyczące osób kierujących pracą ludzi
 • Konsekwencje prawne za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy
 • Wypadki w pracy
  • Kwalifikacja zdarzenia jako wypadek
  • Przyczyny i wpływanie
  • Analiza postępowania powypadkowego.
  • Analiza przyczyn powstania wypadku na przykładzie
  • Analiza kosztów wypadków
 • Poprawa bezpieczeństwa
  • Zasady planowania i realizowania bezpiecznych warunków pracy w aspekcie systemowego podejścia do zarządzania bhp
 • Cechy i umiejętności osoby kierującej pracą ludzi
 • Ważne elementy bezpieczeństwa
  • Kultura bezpieczeństwa
  • Struktura i narzędzia zarządzania bezpieczeństwem
  • Poprawa komunikacji na linii kierownik – pracownik
 • Jak rozmawiać o bezpieczeństwie z pracownikami
  • Motywacja do działania
  • Jak zachęcać do dyskusji?
  • Jak zwracać uwagę negatywną i pozytywną?
  • Egzekwowanie zachowań
 • Mechanizmy powstania standardu zachowania
 • Uczenie się ludzi dorosłych oraz metody prowadzenia aktywnych szkoleń
 • Zasady skutecznej komunikacji
  • Rozmowa z pracownikiem
  • Używanie słów i przekaz
 • Toksyczne zachowania
  • Radzenie sobie z manipulacjami

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).