Warsztaty

Trwająca rewolucja w świecie obrotu, stosowania, magazynowania i zarządzania chemikaliami nie jednego praktyka przyprawiła już o ból głowy. Nieustanne zmiany regulacji, skomplikowane terminy przejściowe, nowe podmioty i obowiązki powodują, iż mamy trudności z odnalezieniem się w gąszczu wymagań, a tym samym podczas ustalania zasad magazynowania towarów niebezpiecznych.

Chcąc zebrać wszystko w jedną, spójną całość przygotowaliśmy warsztaty nakierowane na przystępne i szczegółowe wyjaśnienie podstawowych obowiązków podmiotów biorących udział w magazynowaniu substancji i mieszanin niebezpiecznych.

Wymagania prawne dotyczące magazynowania chemikaliów wynikają z wielu różnych regulacji i są uzależnione od właściwości składowanych substancji lub mieszanin.

Po takich warsztatach bez problemu określą Państwo zasady magazynowania na terenie całego zakładu pracy.

Warsztaty są przeznaczone dla osób zarządzających gospodarką magazynową i łańcuchami dostaw oraz dla pracowników magazynów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, podręcznych magazynów produkcyjnych.

Program szkolenia wynika z:

 • ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
 • ustawy kodeks pracy
 • rozporządzenia nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP),
 • rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (REACH).
 • rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Program szkolenia

 • Źródła wymagań prawnych związanych z zarządzaniem chemikaliami
 • Omówienie ogólnych wymagań związanych z zarządzaniem chemikaliami w tym:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu chemikaliów
  • instrukcje dot. sposobów składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych
  • metody identyfikacji zagrożeń
  • analiza ryzyka w procesie magazynowania
  • podstawowe zasady podczas magazynowania, z uwzględnieniem magazynowania gazów
 • Ochrona przeciwpożarowa w zarządzaniu chemikaliami:
  • obiekty przemysłowe i magazynowe
  • klasy odporności pożarowej budynków. Odporność ogniowa elementów w magazynach
  • strefy pożarowe, elementy oddzielenia przeciwpożarowego w magazynach
  • urządzenia gaśnicze w magazynie chemii
 • Oznakowanie substancji i mieszanin
  • podstawy oznakowania substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia – jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny zaklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP,
  • zależność pomiędzy informacjami  zawartymi na etykiecie oraz w karcie charakterystyki
  • zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania.
 • Wymagania dla kart charakterystyki
  • zmiany w kartach charakterystyki, okresy przejściowe,
  • stary i nowy format karty – porównanie,
  • sposób przekazywania,
  • scenariusze narażenia.
 • Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – dyskusja i konsultacje.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).