Szkolenie

Na początku stycznia br. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne zmiany w zakresie gospodarki odpadami związane m.in. z funkcjonowaniem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), ewidencją oraz klasyfikacją odpadów, a także realizacją obowiązków sprawozdawczych.

Część zmian, głównie tych związanych z ewidencją odpadów, została odroczona w czasie i wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Długo wyczekiwany rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami został utworzony 24 stycznia br. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do złożenia  wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, natomiast część podmiotów będzie wpisana do rejestru z urzędu.

Niemała rewolucja szykuje się od 2020 r. i będzie związana z ewidencją odpadów, m.in. dokumenty ewidencyjne będą prowadzone w systemie elektronicznym w BDO oraz lista dokumentów poszerzona zostanie o kartę przekazania odpadów komunalnych. Dokument ten będzie prowadzony przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych oraz transportującego odpady komunalne.

Pomimo tego, że ustawa obowiązuje już kilka lat, przedsiębiorcy nadal mają wątpliwości dotyczące prowadzenia zarówno samych procesów technologicznych, gdzie powstają odpady, jak i zasad dotyczących uzyskiwania decyzji oraz okresów przejściowych. Dlatego też zapraszamy na szkolenie, które przybliży Państwu praktyczne wymagania ustawy o odpadach.

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami
 2. Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
 3. Utrata statusu odpadu – kryteria, procedura
 4. Produkt uboczny
 5. Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
 6. Pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami
 7. Ewidencja i sprawozdawczość
 8. Rejestr podmiotów i Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
 9. Omówienie przepisów przejściowych
 10. Szczególne kategorie odpadów – odpady komunalne, oleje odpadowe, odpady medyczne
 11. Zasady odpowiedzialności administracyjnej
 12. Pytania i dyskusja.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych)