Wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych z uwzględnieniem zmian z 2018 roku

Na początku września 2018 r. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Głównym celem nowelizacji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w zakresie magazynowania odpadów, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie obciążeń po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

Jedną z istotniejszych, a jednocześnie budzącą największe obawy zmian w przepisach ustawy jest nowa instytucja zabezpieczenia roszczeń. Wprowadzono również nowe wymagania odnoszące się do wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów.

Konieczność zwiększenia ochrony przeciwpożarowej miejsc magazynowania odpadów, znalazła swoje odzwierciedlenie również w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska. Wprowadzono wymóg obligatoryjnej kontroli przeprowadzanej przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, przeprowadzanej przed wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Warto również wspomnieć, że długo wyczekiwany rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami został utworzony 24 stycznia 2018 r.. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, były obowiązane do złożenia wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, natomiast część podmiotów została wpisana do rejestru z urzędu. W związku z rozpoczęciem funkcjonowania rejestru BDO szykuje się niemała rewolucja od 2020 r. i będzie związana z ewidencją odpadów oraz przedkładaniem zbiorczych zestawień o odpadach, m.in. dokumenty ewidencyjne będą prowadzone w systemie elektronicznym w BDO.

Szkolenie kierowane jest do specjalistów z zakresu ochrony środowiska oraz osób zainteresowanych najnowszymi nowelizacjami przepisów z tej dziedziny prawa.

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami
 2. Podmioty w obrocie odpadami – posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami
 3. Utrata statusu odpadu – kryteria, procedura
 4. Produkt uboczny
 5. Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji
 6. Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami
 7. Wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń
 8. Ewidencja i sprawozdawczość
 9. Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
 10. Omówienie przepisów przejściowych
 11. Szczególne kategorie odpadów – odpady komunalne, oleje odpadowe, odpady medyczne
 12. Zasady odpowiedzialności administracyjnej
 13. Pytania i dyskusja

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych)

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!