Białe certyfikaty – Świadectwa efektywności energetycznej

Wymagania Ustawy o efektywności energetycznej wraz z aktami wykonawczymiOd 1 stycznia 2013 r. rozpoczął funkcjonowanie dawno oczekiwany mechanizm wspierania działań związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej. Wprowadzone Ustawą o efektywności energetycznej Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. System skierowany jest do wszystkich podmiotów podejmujących działania związane z oszczędnością…

Stan prawny energetyki w Polsce

Trójpak energetyczny – konsekwencje zmian w przepisach dla działalności gospodarczejUstawa Prawo energetyczne jest podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce. Celem nowelizacji jest potrzeba dostosowania polskiego prawa energetycznego do podstawowych wymogów przepisów obowiązujących w Unii Europejskie. Ze względu na przedłużanie się procesu legislacyjnego, spowodowane trudnościami w dojściu do konsensusu…

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych – wymagania prawne

Kiedy potrzebne jest polecenie wykonania prac? W jaki sposób należy przeprowadzać prace eksploatacyjne?Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce niejednokrotnie sprawiają trudności i problemy interpretacyjne. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce niejednokrotnie sprawiają trudności i problemy interpretacyjne. Brak jest publikacji oraz innych publicznie dostępnych materiałów, które mogłyby pomóc w interpretacji i praktycznej realizacji zawartych…

Audyt energetyczny przedsiębiorstw

Szkolenie doskonalące Dyrektywa 2012/27/UE – z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, a w ślad za nią Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, nałożyła na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego. Pierwszy audyt musi być zrealizowany do 30.09.2017. Nowy obowiązek dotyczy ok. 2500 przedsiębiorstw. Firmy planują przeprowadzenie tych…

Prawne i techniczne aspekty zarządzania energią w przedsiębiorstwie

Właściwe zarządzanie energią jest jednym z najistotniejszych problemów każdej organizacji. Wzrastające koszty pozyskiwania energii i eksploatacji urządzeń oraz prawodawstwo unijne skłaniają do podejmowania działań mających na celu oszczędzanie energii, a co za tym idzie – zmniejszenie stopnia oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Pomoc w systemowym podejściu do tego, jak planować i realizować poprawę wyniku energetycznego dostarcza norma…