Wymagania prawne związane z wykorzystaniem i zużyciem energii – teoria i praktyka – analiza przypadków

Niezwykle istotne jest, aby przedsiębiorstwa potrafiły identyfikować wymagania prawne związane z ich działalnością oraz zapewniały ich przestrzeganie. Korzyści jakie można dzięki temu uzyskać związane są z uniknięciem bądź ograniczeniem ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną za niedopełnienie spoczywających na przedsiębiorstwie obowiązków,  a także zmniejszenie występowania wypadków, awarii i usterek. W przypadku firm posiadających system zarządzania energią…

Białe certyfikaty – Świadectwa efektywności energetycznej

Wymagania Ustawy o efektywności energetycznej wraz z aktami wykonawczymiOd 1 stycznia 2013 r. rozpoczął funkcjonowanie dawno oczekiwany mechanizm wspierania działań związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej. Wprowadzone Ustawą o efektywności energetycznej Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. System skierowany jest do wszystkich podmiotów podejmujących działania związane z oszczędnością…

Stan prawny energetyki w Polsce

Trójpak energetyczny – konsekwencje zmian w przepisach dla działalności gospodarczejUstawa Prawo energetyczne jest podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce. Celem nowelizacji jest potrzeba dostosowania polskiego prawa energetycznego do podstawowych wymogów przepisów obowiązujących w Unii Europejskie. Ze względu na przedłużanie się procesu legislacyjnego, spowodowane trudnościami w dojściu do konsensusu…

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych – wymagania prawne

Kiedy potrzebne jest polecenie wykonania prac? W jaki sposób należy przeprowadzać prace eksploatacyjne?Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce niejednokrotnie sprawiają trudności i problemy interpretacyjne. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce niejednokrotnie sprawiają trudności i problemy interpretacyjne. Brak jest publikacji oraz innych publicznie dostępnych materiałów, które mogłyby pomóc w interpretacji i praktycznej realizacji zawartych…

Audyt energetyczny przedsiębiorstw

Szkolenie doskonalące Dyrektywa 2012/27/UE – z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, a w ślad za nią Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, nałożyła na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego. Pierwszy audyt musi być zrealizowany do 30.09.2017. Nowy obowiązek dotyczy ok. 2500 przedsiębiorstw. Firmy planują przeprowadzenie tych…

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2018

Energia – jej efektywne wykorzystanie ma podstawowe znaczenie dla rachunku kosztów organizacji, jak i dla środowiska naturalnego. Pomoc w systemowym podejściu do tego, jak planować i realizować poprawę wyniku energetycznego dostarcza norma ISO 50001:2018. System zarządzania energią, który powstał w oparciu o wypróbowane rozwiązania z innych standardów ISO. Dlatego też jednym z elementów sprawdzenia poprawności działania…

Prawne i techniczne aspekty zarządzania energią w przedsiębiorstwie

Właściwe zarządzanie energią jest jednym z najistotniejszych problemów każdej organizacji. Wzrastające koszty pozyskiwania energii i eksploatacji urządzeń oraz prawodawstwo unijne skłaniają do podejmowania działań mających na celu oszczędzanie energii, a co za tym idzie – zmniejszenie stopnia oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Pomoc w systemowym podejściu do tego, jak planować i realizować poprawę wyniku energetycznego dostarcza norma…