Przegląd i interpretacja nowych wymagań rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób wykonujących prace na rzecz zakładu pracy (np. zleceniobiorców, pracowników outsourcowanych, stażystów) czy gości jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy. Ryzyko związane ze zdarzeniami niebezpiecznymi, wypadkami podczas prac związanymi z użytkowaniem wózków jezdniowych. Zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie…

Wymagania prawne dot. ocena zgodności maszyn. Prawne aspekty oznakowania CE

Kwestia zapewnienia zgodności maszyn i urządzeń i oznakowania CE jest obecnie jednym z najważniejszych problemów przed którymi stają przedsiębiorstwa. Kwestia zapewnienia zgodności maszyn i urządzeń i oznakowania CE jest obecnie jednym z najważniejszych problemów przed którymi stają przedsiębiorstwa. Niestety przez niewłaściwe użytkowanie maszyn, albo przez niewłaściwą konstrukcję dochodzi do wypadków, co powoduje duże straty finansowe. Można…

Podstawy ADR dla specjalistów BHP i ochrony środowiska

Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznychCzy zdarzyło się Państwu zostać zaskoczonym podczas audytu pytaniem o uczestnictwo Państwa organizacji w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych? Czy zdarzyło się Państwu zadać sobie pytanie o to czy będąc użytkownikiem chemikaliów mają Państwo jakieś dodatkowe obowiązki związane z operacjami transportowymi, poza znanymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska? Czy…

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych – wymagania prawne

Kiedy potrzebne jest polecenie wykonania prac? W jaki sposób należy przeprowadzać prace eksploatacyjne?Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce niejednokrotnie sprawiają trudności i problemy interpretacyjne. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce niejednokrotnie sprawiają trudności i problemy interpretacyjne. Brak jest publikacji oraz innych publicznie dostępnych materiałów, które mogłyby pomóc w interpretacji i praktycznej realizacji zawartych…

Podsumowanie ostatnich zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy

Wprowadzone oraz planowane zmiany Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo wodne, która w znaczący sposób zmienia dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Ustawa na nowo definiuje strategię gospodarowania wodami wprowadzając nowe…

Książka obiektu budowlanego

Realizacja obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego wraz z dokumentacją eksploatacji obiektu budowlanego Gdzie zapisać informacje w książce, jakie dokumenty załączyć? Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu? Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do…

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym

Przygotowanie dokumentacji zgodnie z dyrektywą SEVESO III W Polsce działa około 400 zakładów podlegających przepisom o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym oraz około 1000 innych przedsiębiorstw, w których ilość mogących znajdować się niebezpiecznych materiałów chemicznych jest niewiele mniejsza. Zakłady te zobowiązane są do stworzenia lub zaktualizowania Systemu Bezpieczeństwa oraz szeregu dokumentacji.Upraszczając można wskazać, że obowiązek ten…

Odpowiedzialność prawna osób kierujących pracownikami

Rola kierowników w budowie bezpiecznej organizacjiObowiązki wynikające z przepisów i zasad BHP muszą być wypełniane przez wszystkich pracowników, niezależnie od branży i zajmowanego stanowiska. Szczególna odpowiedzialność spoczywa jednak na osobach kierujących pracownikami. To kadra kierownicza odpowiada za organizację pracy swoich podwładnych oraz stanowiska ich pracy. Aby wykonywać swoje obowiązki skutecznie i zgodnie z przepisami potrzebna jest…

Behawioralne podejście do przywództwa

Warsztaty behawioralne dla kierownictwa (poziom od Dyrekcji do liderów/mistrzów)Powszechny jest fakt, że głównymi przyczynami wypadków w firmach są niebezpieczne zachowania pracowników oraz niebezpieczne warunki pracy. Badania mówią, że ponad 80% wszystkich wypadków związanych jest z człowiekiem i jego zachowaniami, dlatego coraz więcej firm dostrzega namacalne korzyści z wprowadzenia kultury bezpieczeństwa pracy oraz obserwacji zachowań pracowników.…

Praktyczne podejście do procesu oceny ryzyka zawodowego w aspekcie wymagań prawnych oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy

Proces oceny ryzyka zawodowego, do przeprowadzenia którego zobowiązany jest każdy pracodawca, jest fundamentalnym narzędziem, służącym bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników. Jego regularne przeprowadzanie jest najprostszą drogą do stworzenia w przedsiębiorstwie bezpiecznych warunków pracy i kontrolowania stanu zagrożeń w miejscu pracy. Ocena ryzyka zawodowego prowadzi do ochrony ludzkiego zdrowia i życia oraz służy oszczędzaniu pracownikom i pracodawcom stresu,…