Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018

Szkolenie dla audytorów Poziom bezpieczeństwa pracy osiągany przez różne przedsiębiorstwa – polskie i zagraniczne – wskazuje, że system zarządzania bhp może być skutecznym narzędziem, wykorzystywanym w celu poprawy warunków pracy. Normę ISO 45001:2018 można stosować w każdej organizacji, która planuje wdrożyć formalną procedurę ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w odniesieniu do pracowników, podwykonawców,…

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO

Szkolenie o następstwach unijnego rozporządzenia w świetle polskiego prawa pracy.W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie…

Przegląd i interpretacja nowych wymagań rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób wykonujących prace na rzecz zakładu pracy (np. zleceniobiorców, pracowników outsourcowanych, stażystów) czy gości jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy. Ryzyko związane ze zdarzeniami niebezpiecznymi, wypadkami podczas prac związanymi z użytkowaniem wózków jezdniowych. Zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie…

Przegląd i interpretacja wymagań nowej normy ISO 45001

Zastępującej dotychczasowo obowiązujące normy PN-N-18001 oraz OHSAS 18001. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób wykonujących prace na rzecz zakładu pracy (np. zleceniobiorców, pracowników outsourcowanych, stażystów) czy gości jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy. Ryzyko związane ze zdarzeniami niebezpiecznymi, wypadkami i chorobami zawodowymi skutkuje m.in. koniecznością wypłaty odszkodowań, nieobecnością pracowników, co może…

Wymagania prawne dot. ocena zgodności maszyn. Prawne aspekty oznakowania CE

Kwestia zapewnienia zgodności maszyn i urządzeń i oznakowania CE jest obecnie jednym z najważniejszych problemów przed którymi stają przedsiębiorstwa. Kwestia zapewnienia zgodności maszyn i urządzeń i oznakowania CE jest obecnie jednym z najważniejszych problemów przed którymi stają przedsiębiorstwa. Niestety przez niewłaściwe użytkowanie maszyn, albo przez niewłaściwą konstrukcję dochodzi do wypadków, co powoduje duże straty finansowe. Można…

Zarządzanie stresem w miejscu pracy

SzkolenieStres jest bardzo istotną i powszechną uciążliwością związaną z miejscem pracy. Może on nie tylko rujnować zdrowie pracowników, ale też kondycję firmy. Jak być szczęśliwym w miejscu pracy i czy jest to możliwe? Czy praca może dawać szczęście? Wynikiem stresu bywają nieuzasadnione przejawy agresji u pracowników, odmowa wykonywania zadań lub wycofywanie się z nich, obwinianie…

Podstawy ADR dla specjalistów BHP i ochrony środowiska

Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznychCzy zdarzyło się Państwu zostać zaskoczonym podczas audytu pytaniem o uczestnictwo Państwa organizacji w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych? Czy zdarzyło się Państwu zadać sobie pytanie o to czy będąc użytkownikiem chemikaliów mają Państwo jakieś dodatkowe obowiązki związane z operacjami transportowymi, poza znanymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska? Czy…

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych – wymagania prawne

Kiedy potrzebne jest polecenie wykonania prac? W jaki sposób należy przeprowadzać prace eksploatacyjne?Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce niejednokrotnie sprawiają trudności i problemy interpretacyjne. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w energetyce niejednokrotnie sprawiają trudności i problemy interpretacyjne. Brak jest publikacji oraz innych publicznie dostępnych materiałów, które mogłyby pomóc w interpretacji i praktycznej realizacji zawartych…

Podsumowanie ostatnich zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy

Wprowadzone oraz planowane zmiany Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo wodne, która w znaczący sposób zmienia dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Ustawa na nowo definiuje strategię gospodarowania wodami wprowadzając nowe…

Książka obiektu budowlanego

Realizacja obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego wraz z dokumentacją eksploatacji obiektu budowlanego Gdzie zapisać informacje w książce, jakie dokumenty załączyć? Co zrobić z protokołami, które nie wymagają wpisu? Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do…