Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018

Szkolenie dla audytorów Poziom bezpieczeństwa pracy osiągany przez różne przedsiębiorstwa – polskie i zagraniczne – wskazuje, że system zarządzania bhp może być skutecznym narzędziem, wykorzystywanym w celu poprawy warunków pracy. Normę ISO 45001:2018 można stosować w każdej organizacji, która planuje wdrożyć formalną procedurę ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w odniesieniu do pracowników, podwykonawców,…

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP

Trwająca od wielu lat rewolucja w świecie obrotu, stosowania i zarządzania chemikaliami nie jednego praktyka przyprawiła już o ból głowy. Wejście w życie REACH, CLP, nieustanne zmiany regulacji, skomplikowane terminy przejściowe, nowe podmioty i obowiązki powodują, iż mamy trudności z odnalezieniem się w gąszczu wymagań, a tym samym ze zidentyfikowaniem własnej roli w obrocie chemikaliami.…

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych – RODO

Szkolenie o następstwach unijnego rozporządzenia w świetle polskiego prawa pracy.W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie…

Wymagania prawne związane z wykorzystaniem i zużyciem energii – teoria i praktyka – analiza przypadków

Niezwykle istotne jest, aby przedsiębiorstwa potrafiły identyfikować wymagania prawne związane z ich działalnością oraz zapewniały ich przestrzeganie. Korzyści jakie można dzięki temu uzyskać związane są z uniknięciem bądź ograniczeniem ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną za niedopełnienie spoczywających na przedsiębiorstwie obowiązków,  a także zmniejszenie występowania wypadków, awarii i usterek. W przypadku firm posiadających system zarządzania energią…

Przegląd i interpretacja nowych wymagań rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób wykonujących prace na rzecz zakładu pracy (np. zleceniobiorców, pracowników outsourcowanych, stażystów) czy gości jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy. Ryzyko związane ze zdarzeniami niebezpiecznymi, wypadkami podczas prac związanymi z użytkowaniem wózków jezdniowych. Zmiana przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie…

Przegląd i interpretacja wymagań nowej normy ISO 45001

Zastępującej dotychczasowo obowiązujące normy PN-N-18001 oraz OHSAS 18001. Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników oraz innych osób wykonujących prace na rzecz zakładu pracy (np. zleceniobiorców, pracowników outsourcowanych, stażystów) czy gości jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy. Ryzyko związane ze zdarzeniami niebezpiecznymi, wypadkami i chorobami zawodowymi skutkuje m.in. koniecznością wypłaty odszkodowań, nieobecnością pracowników, co może…

Wymagania prawne w zakresie zarządzania emisjami do powietrza w zakładach przemysłowych

– po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo Ochrony ŚrodowiskaNiemal każda działalność produkcyjna jest powodem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W związku z emitowaniem substancji do powietrza przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze szereg wymagań dotyczących tego zagadnienia. Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań dotyczących emisji gazów i pyłów do powietrza. Uczestnicy zdobędą lub poszerzą wiedzę w zakresie…

Pozwolenia wodnoprawne po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne 2017

Nowy system naliczania i uiszczania należności za korzystanie z usług wodnych obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Regulacja ta w sposób istotny wpływa na obecnie istniejący system naliczania i uiszczania opłat z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków. Ich wysokość uzależniona jest nie tylko od faktycznie wygenerowanych ilości, ale również od zapisów samego pozwolenia zezwalającego…

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego i BHPWdrożony system zarządzania potrzebuje nadzorowania, analizowania i jego doskonalenia. Normy wymagają, aby w każdej firmie został powołany tzw. Przedstawiciel kierownictwa. W wielu przypadkach nazywany jest po prostu Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania. Niezależnie od nazwy – jego obowiązki i uprawnienia muszą odpowiadać wymaganiom norm. Rzadko się zdarza, że Pełnomocnik…