swiadectwo-efektywnosci-energetycznej

Świadectwo efektywności energetycznej – czym jest?

O świadectwo efektywności energetycznej, zwane też białym certyfikatem, mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które – realizując przedsięwzięcie modernizacyjne – uzyskały odpowiedni poziom efektu energetycznego. Zdobycie takiego świadectwa to okazja do pozyskania funduszy na modernizację, której celem musi być zwiększenie efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna jest tutaj rozumiana jako stosunek uzyskanej w typowych warunkach użytkowania wielkości efektu użytkowego danego…

szkolenie-bhp-dla-pracowników

Szkolenia BHP dla pracodawców – najważniejsze informacje

Polskie prawo nie tylko nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (w tym organizacji szkoleń z tego zakresu), ale także obliguje ich samych do odbycia szkolenia BHP, które powinno być okresowo powtarzane. Jakie zagadnienia są poruszane w ramach takiego szkolenia i jakie są jego główne cele? Zainteresowanych zapraszamy do lektury najnowszego artykułu!…

szczegóły ISO 14001

Czego dotyczy norma ISO 14001?

W normie ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zawarła wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskiem. Głównym celem regulacji ISO 14001 jest wspieranie wysiłków na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zanieczyszczeniom, podejmowanych w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Norma dostarcza organizacjom (przedsiębiorstwom i instytucjom) wskazówek do zaprojektowania skutecznego systemu zarządzania środowiskowego, pozwalającego realizować równolegle cele ekonomiczne i środowiskowe. Struktura…

Na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?

Na czym polega zarządzanie stresem w miejscu pracy?

Jak wynika z badań, ponad połowa Polaków stresuje się regularnie swoją pracą. Całkowite wyeliminowanie źródeł stresu byłoby niemożliwe, a nawet niepożądane, ponieważ w ograniczonej perspektywie czasowej i przy umiarkowanym nasileniu, działa on mobilizująco na organizm. Jednak chroniczny stres jest zjawiskiem całkowicie negatywnym – upośledza funkcjonowanie układu odpornościowego i obniża zaangażowanie pracowników, powodując w rezultacie spadek efektywności oraz…

Najważniejsze założenia normy ISO 50001

Obecnie coraz więcej firm zaczyna dostrzegać korzyści efektywnego zarządzania energią i w związku z tym decyduje się na wdrożenie globalnych rozwiązań o potwierdzonej skuteczności, takich jak standard ISO 50001. Nacisk na zrównoważone gospodarowanie energią płynie też ze strony organów państwowych i ponadnarodowych (Unia Europejska). Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów „Polityką energetyczną Polski do 2030…

Asertywność w komunikacji

Asertywność w komunikacji

Asertywność to zdolność do otwartego i stanowczego komunikowania swoich potrzeb, uczuć, opinii oraz pragnień bez naruszania praw i komfortu psychicznego innych osób, w sposób, który nie rani i nie jest postrzegany jako agresywny. W społecznym odbiorze asertywność kojarzona jest przede wszystkim ze sztuką mówienia “NIE” tj. wyrażania odmowy wolnej od pretensji czy usprawiedliwień, z czym…

Ergonomia w biurze

Ergonomia w biurze

Ergonomiczne stanowiska pracy – korzyści dla firmy i pracowników  Ergonomiczne stanowisko pracy to klucz do dobrego samopoczucia pracowników. W dzisiejszym wpisie podpowiemy jak zorganizować przestrzeń biurową, aby pracownicy czuli się w niej komfortowo i działali efektywnie. Ergonomia jest nauką, która zajmuje się dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ergonomiczne stanowiska pracy przynoszą korzyści zarówno pracownikom,…

Czynniki uciążliwe podczas robót budowlanych

Czynniki uciążliwe podczas robót budowlanych

Poza czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi odpowiadającymi odpowiednio za wypadki i choroby zawodowe, istnieje jeszcze trzecia, nierzadko pomijana grupa czynników, które wprawdzie nie powodują trwałych uszczerbków na zdrowiu, ale przyczyniają się do spadku wydajności i pogorszenia samopoczucia pracowników. Mowa tu o tzw. czynnikach uciążliwych. W dzisiejszym wpisie postaramy się im bliżej przyjrzeć w kontekście pracy na…

Co obejmuje dozór techniczny urządzeń?

Co obejmuje dozór techniczny urządzeń?

Dozór techniczny – czym jest i jakie urządzenia mu podlegają? Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia i środowiska na skutek: rozprężania cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem innym niż atmosferyczne, wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków, bądź też rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich…

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne to przede wszystkim substancje i mieszaniny chemiczne, które niewłaściwie użytkowane mogą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz prowadzić do poważnych zniszczeń i szkód materialnych. Są one klasyfikowane w jednej z 11 klas  zagrożeń i obejmują m.in. materiały wybuchowe, materiały promieniotwórcze, gazy (np. duszące, palne, trujące) materiały ciekłe zapalne i materiały stałe zapalne. W…