Proces zarządzania odpadami – gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami opiera się przede wszystkim na Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Reguluje ona zasady postępowania z odpadami, a przede wszystkim zapobiegania powstawania odpadów lub minimalizacji ich ilości. Również w Systemie Zarządzania Środowiskowego opartym na ISO 14001 istnieje wiele odniesień do gospodarki odpadami. Można je znaleźć m.in. w polityce środowiskowej, wymaganiach…

Zgłoszenia do Biura ds. Substancji Chemicznych, dot. wytwarzania mieszaniny oraz substancji chemicznych w przedsiębiorstwie.

,,Czy wytwarzaną mieszaninę muszę zgłosić do inspektora ds. substancji chemicznych?” Jeśli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą związaną z mieszaninami i substancjami chemicznymi, trzeba być świadomym regulacji z tego obszaru. Pamiętajmy, że mieszaniny niebezpieczne oraz mieszaniny stwarzające zagrożenie muszą być zgłoszone do Biura ds. Substancji Chemicznych. U podstaw tego obowiązku leży art. 15 Ustawy o substancjach chemicznych…