Szkolenie audytorów wewnętrznych

Celem normy ISO 14001 jest pomoc organizacjom, niezależnie od charakteru, wielkości i rodzaju, w zarządzaniu wpływem ich działań, wyrobów i usług na środowisko oraz minimalizacja tego oddziaływania.

Należy mieć jednak na uwadze, że samo wdrożenie wymagań normy ISO 14001 nie będzie gwarantować optymalnych wyników działań środowiskowych. Dlatego też norma opiera się na założeniu, że firmy będą okresowo przeglądać i oceniać swój system zarządzania środowiskowego poprzez audyty wewnętrzne, identyfikując tym samym możliwości jego doskonalenia.

Audyty środowiskowe pozwalają na obiektywne spojrzenie na działalność przemysłową i spełnienie wymagań określonych w normie ISO 14001 oraz procedurach i instrukcjach systemowych. Audyt wykazuje jak przedsiębiorstwo radzi sobie z aspektami środowiskowymi takimi jak odpady, powietrze, gleba czy woda. Wnikliwe przeanalizowanie poszczególnych zagadnień dotyczących ochrony środowiska pozwala również na określenie stopnia przestrzegania przez zakład wymogów prawa ochrony środowiska, a także ewentualnie grożące konsekwencje za jego brak. Zadanie to jest jednak bardzo trudne, wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia samych audytorów. Dobry audytor SZŚ powinien posiadać odpowiednie kompetencje. Przede wszystkim musi znać i rozumieć normę ISO 14001, a także posiadać umiejętność planowania, przeprowadzenia i raportowania audytu. Równie ważne są cechy osobiste audytora, umiejętność pracy w zespole, efektywnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej, asertywność i umiejętność radzenia sobie w trudnej sytuacji. To od audytora zależy czy sam audyt doprowadzi do osiągnięcia zamierzonych celów.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do skutecznego audytowania systemu zarządzania środowiskowego. Nacisk położony jest przede wszystkim na zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności planowania, wykonywania i dokumentowania audytów Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001. Przekazywana w trakcie kursu wiedza utrwalana jest poprzez ćwiczenia praktyczne.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do systemów zarzadzania
 • System Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015:
  • elementy Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy ISO 14001:2015
  • ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 14001:2004 z punktu widzenia audytora wewnętrznego
 • Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskiem:
  • cele audytu
  • rodzaje audytów
 • Planowanie i przygotowanie audytu:
  • kryteria i zakres audytu
  • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • ćwiczenia praktyczne
 • Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu:
  • obiektywne dowody
  • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • ćwiczenia praktyczne
  • zasady prowadzenia spotkania otwierającego i zamykającego audyt
 • Sposoby komunikowania się z różnego rodzaju rozmówcami, trudne sytuacje audytowe, najczęściej popełniane błędy przez audytorów.
 • Dokumentowanie wyników audytu:
  • umiejętne formułowanie niezgodności
  • dokumentowanie niezgodności
  • wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • podsumowanie wyników audytu – Raport z audytu.
  • ćwiczenia praktyczne
 • Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze:
  • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących /zapobiegawczych
  • ocena skuteczności działań
 • Najczęściej popełniane błędy podczas pisania raportów – przykłady i analiza dokumentów z audytów wewnętrznych
 • Dyskusja, podsumowanie
 • Powtórzenie wymagań oraz test końcowy

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)