Szkolenie dla audytorów

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do systemów zarzadzania
 • System Zarządzania Środowiskiem zgodny z wymaganiami rozporządzenia EMAS
  • elementy Systemu Zarządzania Środowiskiem według rozporządzenia EMAS
  • podobieństwa i różnice pomiędzy wymaganiami rozporządzenia EMAM oraz normą ISO 14001:2004
  • ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań rozporządzenia EMAS z punktu widzenia audytora wewnętrznego
 • Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskiem:
  • cele audytu
  • rodzaje audytów
 • Planowanie i przygotowanie audytu:
  • kryteria i zakres audytu
  • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
 • Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu:
  • obiektywne dowody
  • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • zasady prowadzenia spotkania otwierającego i zamykającego audyt
 • Sposoby komunikowania się z różnego rodzaju rozmówcami, trudne sytuacje audytowe, najczęściej popełniane błędy przez audytorów.
 • Dokumentowanie wyników audytu:
  • umiejętne formułowanie niezgodności
  • dokumentowanie niezgodności
  • wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • podsumowanie wyników audytu – Raport z audytu.
 • Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze:
  • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących /zapobiegawczych
  • ocena skuteczności działań
 • Najczęściej popełniane błędy podczas pisania raportów – przykłady i analiza dokumentów z audytów wewnętrznych
 • Dyskusja, podsumowanie
 • Powtórzenie wymagań oraz test końcowy

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)