Szkolenie audytorów wewnętrznych

Audyt wewnętrzny jest najważniejszym narzędziem, które weryfikuje zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami.

Stanowi on zasadniczy instrument w zarządzaniu, pozwalający osiągnąć cele wyznaczone w ramach polityki jakości. Wnioski poaudytowe powinny dać możliwość podjęcia właściwych działań korygujących i zapobiegawczych. Ich wartość, a tym samym poziom doskonalenia organizacji zależy od wiedzy, umiejętności i doświadczenia samych audytorów.

Dobry audytor SZJ powinien posiadać odpowiednie kompetencje. Przede wszystkim musi znać i rozumieć normę, a także posiadać umiejętność planowania, przeprowadzenia i raportowania audytu. Równie ważne są cechy osobiste audytora, umiejętność pracy w zespole, efektywnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej, asertywność i umiejętność radzenia sobie w trudnej sytuacji. To od audytora zależy czy sam audyt doprowadzi do osiągnięcia zamierzonych celów.

Audytor systemu zarządzania jakością jest odpowiedzialny za przeprowadzenie audytu w sposób niezależny i wiarygodny, a także za pomoc w wykryciu przyczyn źródłowych nieprawidłowości. Podstawowym celem audytu jest sprawdzenie w praktyce wdrożonych zasad systemu zarządzania jakością, a także zidentyfikowanie obszarów potrzebujących doskonalenia. Audytor powinien odnaleźć dowody na to, że zakład dostarcza wyroby lub usługi o pożądanej i deklarowanej jakości. Zaufanie do procesu audytu i jego wiarygodność zależą przede wszystkim od kompetencji personelu przeprowadzającego audyt, a więc istotne jest właściwe przygotowanie audytora do postawionego przed nim zadania.

Szkolenie jest kierowane do kandydatów na audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001. Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z normą, istotą i metodyką przeprowadzania audytów oraz przygotowanie do prowadzenia skutecznych audytów wewnętrznych. Szkolenie jest szczególnie nastawione na praktyczne warsztaty w zakresie przygotowywania, realizacji i raportowania wyników audytów wewnętrznych.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do systemów zarzadzania
 • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015
  • elementy Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015
  • ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia audytora wewnętrznego
 • Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Jakością:
  • cele audytu
  • rodzaje audytów
 • Planowanie i przygotowanie audytu:
  • kryteria i zakres audytu
  • istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
  • ćwiczenia praktyczne
 • Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu:
  • obiektywne dowody
  • określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
  • ćwiczenia praktyczne
 • Sposoby komunikowania się z różnego rodzaju rozmówcami, trudne sytuacje audytowe, najczęściej popełniane błędy przez audytorów.
 • Dokumentowanie wyników audytu:
  • umiejętne formułowanie niezgodności
  • dokumentowanie niezgodności
  • wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
  • podsumowanie wyników audytu – Raport z audytu.
  • ćwiczenia praktyczne
 • Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze:
  • odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących /zapobiegawczych
  • istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności
  • definiowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych
  • ocena skuteczności działań
  • ćwiczenia praktyczne
 • Najczęściej popełniane błędy podczas pisania raportów – przykłady i analiza dokumentów z audytów wewnętrznych
 • Dyskusja, podsumowanie
 • Powtórzenie wymagań oraz test końcowy

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)