Szkolenie dla audytorów

Poziom bezpieczeństwa pracy osiągany przez różne przedsiębiorstwa – polskie i zagraniczne – wskazuje, że system zarządzania bhp może być skutecznym narzędziem, wykorzystywanym w celu poprawy warunków pracy.

Normę OHSAS 18001 lub PN-N-18001 można stosować w każdej organizacji, która planuje wdrożyć formalną procedurę ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w odniesieniu do pracowników, podwykonawców, klientów i osób postronnych. Jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa posiadające wdrożony system odnoszą sukces. Mała skuteczność systemu zarządzania bhp wiąże się na ogół z koncentracją wyłącznie na formalnych wymaganiach normy i samej dokumentacji systemowej, co w efekcie może spowodować pominięcie czynników decydujących o efektywności systemu.

To samo dotyczy również audytów wewnętrznych, które są podstawowym narzędziem systemowym, służącym do weryfikacji, w jakim stopniu organizacja realizuje mające zastosowanie wymagania. Skuteczność ich realizacji zależy przede wszystkim od umiejętności audytorów. Dlatego szczególnie istotne jest zapewnienie wysokiego stopnia kompetencji oddelegowanych do tego celu osób.

Celem naszego szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na interpretację wymagań norm OHSAS 18001/PN-N-18001 oraz przygotowanie do prowadzenia skutecznych audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Szkolenie kierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych systemu zarządzania BHP wg OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004 oraz osób chcących poznać lub doskonalić metody i techniki audytorskie.

Szkolenie jest szczególnie nastawione na praktyczne warsztaty w zakresie przygotowywania, realizacji i raportowania wyników audytów wewnętrznych.

Program szkolenia

 • Omówienie wymagań normy OHSAS 18001:2007/PN-N 18001:2004 w kontekście zadań audytora:
  • Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • Wymagania normy PN-N 18001/OHSAS 18001;
  • Identyfikacja zagrożeń, oceny ryzyka, określanie i wdrażania środków kontroli – podejście do audytowania założeń systemu zarządzania bhp.
 • Rola i odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za planowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych.
 • Skuteczne przygotowywanie się do audytu:
  • Kryteria stosowane w trakcie audytu,
  • Ćwiczenia praktyczne w zakresie efektywnego wykorzystania list kontrolnych,
  • Przygotowanie planu audytu.
 • Przeprowadzenie audytu:
  • Spotkanie otwierające, metody zadawania pytań, pisanie notatek
  • Ćwiczenia praktyczne – analiza sytuacji audytowych, ocena i pisanie notatek podczas audytu
  • Dokumentowanie wyników, prawidłowe zapisywanie niezgodności
  • Składanie raportu z audytu ze zwróceniem uwagi na poprawne formułowanie wniosków z audytu
  • Prowadzenie spotkania zamykającego audyt
 • Sposoby komunikowania się z różnego rodzaju rozmówcami, trudne sytuacje audytowe, najczęściej popełniane błędy przez audytorów.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze – jak efektywnie pomóc audytowanemu zgodnie ze sztuką audytowania?
 • Najczęściej popełniane błędy podczas pisania raportów – przykłady i analiza dokumentów z audytów wewnętrznych.
 • Powtórzenie wymagań oraz egzamin końcowy.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)