ADR to sporządzona 30 września 1957 r. w Genewie, międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych, takich jak materiały wybuchowe, materiały promieniotwórcze i żrące oraz ciecze zapalne i trujące i utleniające.

Umowa ta została opracowana i wydana po raz pierwszy przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego w 1957 r., a jej przepisy są nowelizowane w cyklu dwuletnim, zawsze z początkiem roku nieparzystego. Polska ratyfikowała ADR w 1975r.

Umowa ADR reguluje szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Składa się ona również z Umowy właściwej, w której określone są stosunki prawne między uczestniczącymi stronami oraz z załączników A i B, w których zawarte są szczegółowe przepisy regulujące warunki przewozu poszczególnych towarów i ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym. Co do zasady, umowa ADR ma na celu zminimalizowanie lub znaczne ograniczenie ryzyka powstania wypadków oraz rozmiaru ewentualnych szkód. Dodatkowo, dzięki stworzonym w umowie przepisom możliwe stało się również usystematyzowanie przewozu materiałów niebezpiecznych oraz określenie jak prawidłowo należy to wykonywać.

W Polsce transport towarów niebezpiecznych reguluje też ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie towarów niebezpiecznych, określająca zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego (ADR), kolejowego (RID) i żeglugą śródlądową (ADN) materiałów niebezpiecznych.

Przepisy zawarte w umowie ADR wskazują także, że każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje transport towarów niebezpiecznych lub związane z nim pakowanie, napełnianie, załadunek lub rozładunek, powinno powołać jednego lub kilku doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych. Doradcy są odpowiedzialni za nadzorowanie czynności związanych z przygotowaniem, nadaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz śledzenie zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w umowie ADR i przytoczonej powyżej ustawie. Należy także pamiętać, że obowiązek posiadania doradcy dotyczy nie tylko samego przewoźnika, ale również każdej firmy, która stanowi element łańcucha transportowego materiałów niebezpiecznych.