Wymagania prawne w zakresie zarządzania emisjami do powietrza w zakładach przemysłowych – po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Niemal każda działalność produkcyjna jest powodem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W związku z emitowaniem substancji do powietrza przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze szereg wymagań dotyczących tego zagadnienia. Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań dotyczących emisji gazów i pyłów do powietrza. Uczestnicy zdobędą lub poszerzą wiedzę w zakresie zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych dotyczących…