Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem.

W roku 2017 była nowelizowana kilku krotnie ustawa o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew i krzewów. Co więcej od 1 stycznia 2018 obowiązuje nowa ustawa prawo wodne, która obejmuje wiele nowych i złożonych aspektów. W trakcie szkolenia zostaną omówione główne założenia nowej ustawy z punktu widzenia podmiotów korzystających z wód oraz zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego.

Podczas naszych licznych spotkań z najlepszymi specjalistami w Polsce, niejednokrotnie sugerowano, iż takie podsumowanie stanowiłoby cenne źródło wiedzy i wymiany doświadczeń. W odpowiedzi na Państwa oczekiwania, przygotowaliśmy szkolenie, które może przyczynić się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz przygotowanie do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków podczas audytów.

Integralną częścią szkolenia są zajęcia praktyczne. Będą omawiane przypadki zaczerpnięte z wieloletniej praktyki. Nasi trenerzy omówią również z uczestnikami ich rozwiązania.

Program szkolenia

 • Proces inwestycyjny – modernizacja lub uruchamianie nowych instalacji
  • Ocena oddziaływania na środowisko
  • Pomiary wstępne
 • Instalacje IPPC
  • pozwolenia zintegrowane
  • emisje przemysłowe (dyrektywa IED)
  • PRTR
 • Ochrona powietrza
  • pozwolenia na emisję i zgłoszenia
  • instalacje spalania paliw
  • instalacje LZO
  • raporty KOBIZE
 • Substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarniane
 • Emisja hałasu do środowiska
 • Gospodarka wodno-ściekowa
  • pozwolenia wodnoprawne
  • warunki odprowadzania ścieków
  • wody opadowe i roztopowe
  • pobór wód i strefy ochronne
  • odprowadzanie ścieków do kanalizacji
 • Pomiary wielkości emisji i sposoby ich prezentacji, wymagania dla laboratoriów
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary administracyjne
 • Gospodarka odpadami
  • obowiązki wytwórców odpadów
  • przetwarzanie odpadów (odzysk i unieszkodliwianie)
  • składowiska odpadów
  • międzynarodowe przemieszczanie odpadów
 • Gospodarka opakowaniowa
  • odzysk i recykling
  • metale ciężkie w opakowaniach
  • sprawozdania w zakresie opakowań
  • środki niebezpieczne i opakowania wielomateriałowe
 • Awarie przemysłowe – obowiązki zakładu o dużym i zwiększonym ryzyku awarii
 • Zapobieganie szkodom środowiskowym
 • Ochrona przyrody – usuwanie drzew i krzewów
 • Azbest – obowiązki związane z wykorzystywaniem azbestu
 • Gospodarka substancjami chemicznymi
 • Warsztaty praktyczne

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych)