Wprowadzone oraz planowane zmiany

Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo wodne, która w znaczący sposób zmienia dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Ustawa na nowo definiuje strategię gospodarowania wodami wprowadzając nowe mechanizmy prawne oraz nowy podział kompetencyjny zakładający utworzenie nowych organów administracji. Regulacja wprowadza całkiem nowy system naliczania i poboru opłat, obecnie będą to opłaty z tytułu korzystania z usług wodnych.

Z początkiem 2018 r. roku obowiązuje również znowelizowana ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza tzw. opłatę recyklingową. W związku z czym  przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Ponadto we wrześniu 2018 r. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Głównym celem nowelizacji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w zakresie magazynowania odpadów, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie obciążeń po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie.

W zakresie bezpieczeństwa pracy najważniejszą wprowadzaną zmianą jest nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Podczas naszych licznych spotkań z najlepszymi specjalistami w Polsce, niejednokrotnie sugerowano, iż takie podsumowanie stanowiłoby cenne źródło wiedzy i wymiany doświadczeń. W odpowiedzi na Państwa oczekiwania, przygotowaliśmy szkolenie, które może przyczynić się do zebrania i usystematyzowania kwestii prawnych z przeciągu ostatnich miesięcy.

Program szkolenia

Dzień 1

 • Zmiany dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych
  • nowe zasady kwalifikacji urządzeń zawierających f-gazy do kontroli szczelności,
  • zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • zmiany w Bazie Danych Sprawozdań
  • omówienie nowego systemu certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu dostosowania f-gazów,
 • Zmiany przepisów w zakresie usuwania drzew i krzewów.
 • Ocena oddziaływania na środowisko od 2017 r.
 • Zmiany w ustawie o odpadach:
  • zakres BDO i rejestru,
  • ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
  • nowe zasady związane z transportem odpadów,
  • wizyjny system kontroli oraz zabezpieczenie roszczeń
 • Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi od stycznia 2018 r.
  • opłata recyklingowa,
  • zmiany odnoszące się do publicznych kampanii edukacyjnych
  • poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
 • Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska
  • Wdrożenie dyrektywy MCP
  • Nowe konkluzje BAT
  • Objęcie obowiązkiem zgłoszenia źródeł energetycznych 1 MW
  • Standardy emisyjne
 • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Gospodarka substancjami chemicznymi – założenia REACH i CLP
  • wymagania dla kart charakterystyki,
  • scenariusze narażenia
  • rejestracja substancji – zakończenie okresów przejściowych.
 • Nowa ustawa Prawo Wodne
  • zgody wodnoprawne,
  • nowy organ właściwy – Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie,
  • system naliczania i poboru opłat,
  • pomiary i sprawozdawczość.

Dzień 2

 

 • Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 • UDT – okazjonalna naprawa lub modernizacja, zmiana eksploatującego.
 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.
 • Zmiany najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, wykazu prac wzbronionych młodocianym oraz badań lekarskich pracowników.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden lub dwa dni szkoleniowe (16 godzin lekcyjnych).

Istnieje możliwość udziału w dowolnie wybranym dniu.

Terminy

Sprawdź w kalendarzu na kiedy zaplanowano najbliższe szkolenie otwarte.

Szkolenie nie jest obecnie zaplanowane? Napisz do nas!