Wprowadzone oraz planowane zmiany

Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo wodne, która w znaczący sposób zmienia dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Ustawa na nowo definiuje strategię gospodarowania wodami wprowadzając nowe mechanizmy prawne oraz nowy podział kompetencyjny zakładający utworzenie nowych organów administracji. Regulacja wprowadza całkiem nowy system naliczania i poboru opłat, obecnie będą to opłaty z tytułu korzystania z usług wodnych.

Z początkiem roku obowiązuje również znowelizowana ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która wprowadza tzw. opłatę recyklingową. W związku z czym  przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Ponadto we wrześniu 2017 r. ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach została dostosowana do przepisów unijnych. Tym samym w odniesieniu do urządzeń zawierających f-gazy, częstotliwość okresowych kontroli uzależniona jest od rodzaju zawartego w urządzeniu czynnika oraz jego ilości, wyrażonej jako ekwiwalent CO2, a nie jak dotychczas od masowej zawartości czynnika. Pojawiły się też nowe regulacje odnoszące się do niehermetycznych urządzeń zawierających f-gazy.

Program szkolenia

 • Zmiany dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych
  • nowe zasady kwalifikacji urządzeń zawierających f-gazy do kontroli szczelności,
  • zmiany w Centralnym Rejestrze Operatorów,
  • zmiany w Bazie Danych Sprawozdań
  • omówienie nowego systemu certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu dostosowania f-gazów,
 • Zmiany przepisów w zakresie usuwania drzew i krzewów.
 • Ocena oddziaływania na środowisko od 2017 r.
 • Zmiany w ustawie o odpadach:
  • klasyfikacja odpadów,
  • zakres BDO i rejestru,
  • ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
  • nowe zasady związane z transportem odpadów.
 • Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi od stycznia 2018 r.
  • opłata recyklingowa,
  • zmiany odnoszące się do publicznych kampanii edukacyjnych
  • poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
 • Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska
  • Wdrożenie dyrektywy MCP
  • Nowe konkluzje BAT
  • Objęcie obowiązkiem zgłoszenia źródeł energetycznych 1 MW
 • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • Gospodarka substancjami chemicznymi – założenia REACH i CLP
  • klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin oraz harmonogram czasowy zmian,
  • wymagania dla kart charakterystyki,
  • obowiązki podmiotów biorących udział w obrocie chemikaliami, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków nakładanych na dalszych użytkowników.
 • Nowa ustawa Prawo Wodne
  • zgody wodnoprawne,
  • nowy organ właściwy – Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie,
  • system naliczania i poboru opłat,
  • pomiary i sprawozdawczość.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmuje jeden dzień szkoleniowy (8 godzin lekcyjnych).