Szkolenie

Dyrektywa IED wprowadziła szereg bardzo istotnych zmian do dotychczasowej regulacji dotyczącej zintegrowanej ochrony środowiska.

Wśród najważniejszych zmian tej regulacji wskazuje się istotne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania.

Zapisy Dyrektywy IED należy jednak analizować nie tylko w zakresie nowych obiektów energetycznego spalania. Jej postanowienia mają duże znaczenie także w odniesieniu do eksploatacji obiektów istniejących, również i tych, które do tej pory korzystały z tzw. derogacji traktatowych. Ponadto z uwagi na wyrażoną przez Dyrektywę IED tzw. zasadę łączenia, zaostrzone wymogi emisyjne znajdą zastosowanie do większej niż dotychczas liczby instalacji. Z drugiej strony, Dyrektywa IED zapewnia istniejącym instalacjom dodatkowy czas na techniczne dostosowanie się do zaostrzonych wymogów emisyjnych.

Szkolenie kierowane jest do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wymagań dyrektywy o emisjach przemysłowych. Na szkoleniu omówione zostaną m.in. kwestie nowych działalności objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wymagania i treść pozwoleń zintegrowanych oraz obowiązki dotyczące ochrony gleb i wód podziemnych.

Program szkolenia

 • Założenia ogólne dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED).
  główne kierunki zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy POŚ i niektórych innych ustaw
 • Cele nowelizacji przepisów
 • Nowe rodzaje działalności objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
 • Wymagania BAT
  • zmiana roli dokumentów referencyjnych BAT w procesie uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych,
  • przykłady wymagań Konkluzji BAT dla wybranych branż,
  • warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT.
 • Nowe wymagania dla treści wniosków oraz treści pozwoleń zintegrowanych.
 • Nowe zasady wydawania pozwoleń zintegrowanych i przeprowadzania ich okresowej weryfikacji.
 • Omówienie aktualnego systemu ochrony gleb funkcjonującego w Polsce.
 • Planowane zmiany dotyczące ochrony gleby i wód podziemnych
  • raport początkowy oraz raport końcowy stanu gleb,
  • obowiązek oczyszczania terenu i analiza ryzyka.
 • Planowane zmiany w zakresie standardów emisyjnych z instalacji.
  zasada sumowania i jej konsekwencje,

  • nowe standardy emisyjne,
  • mechanizmy derogacyjne.
 • Sukcesja praw i obowiązków w przypadku zmiany podmiotu prowadzącego instalację.
 • Daty wejścia w życie.
 • Podsumowanie szkolenia.

Czas trwania szkolenia

Zakres i tematyka szkolenia obejmują 8 godzin lekcyjnych