Wymagania prawne w zakresie zarządzania emisjami do powietrza w zakładach przemysłowych

– po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo Ochrony ŚrodowiskaNiemal każda działalność produkcyjna jest powodem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W związku z emitowaniem substancji do powietrza przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze szereg wymagań dotyczących tego zagadnienia. Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań dotyczących emisji gazów i pyłów do powietrza. Uczestnicy zdobędą lub poszerzą wiedzę w zakresie…

Pozwolenia wodnoprawne po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne 2017

Nowy system naliczania i uiszczania należności za korzystanie z usług wodnych obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Regulacja ta w sposób istotny wpływa na obecnie istniejący system naliczania i uiszczania opłat z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków. Ich wysokość uzależniona jest nie tylko od faktycznie wygenerowanych ilości, ale również od zapisów samego pozwolenia zezwalającego…

Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska. Kompendium wiedzy dla specjalisty

Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem. W roku 2017 była nowelizowana kilku krotnie ustawa o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew i krzewów. Co więcej od 1 stycznia 2018 obowiązuje nowa ustawa prawo wodne, która obejmuje wiele nowych i złożonych…

Podstawy ADR dla specjalistów BHP i ochrony środowiska

Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznychCzy zdarzyło się Państwu zostać zaskoczonym podczas audytu pytaniem o uczestnictwo Państwa organizacji w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych? Czy zdarzyło się Państwu zadać sobie pytanie o to czy będąc użytkownikiem chemikaliów mają Państwo jakieś dodatkowe obowiązki związane z operacjami transportowymi, poza znanymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska? Czy…

Gospodarka odpadami – wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych

SzkolenieNa początku stycznia br. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne zmiany w zakresie gospodarki odpadami związane m.in. z funkcjonowaniem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), ewidencją oraz klasyfikacją odpadów, a także realizacją obowiązków sprawozdawczych. Część zmian, głównie tych związanych z ewidencją odpadów, została odroczona w czasie i wejdzie…

Wymagania prawne w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

SzkolenieOpakowania stanowią specyficzną grupę towarów. Obecnie każdy produkt dostępny na rynku posiada własne opakowanie. Pełni ono bardzo wiele różnych funkcji, począwszy od tych marketingowych, poprzez ochronną, na transportowej skończywszy. Ich zastosowanie jest niezbędne pod wieloma względami. Niestety po spełnieniu swej pierwotnej funkcji opakowanie staje się odpadem. Rocznie w Polsce powstaje ok. 3,5 mln. ton odpadów…

Najnowsze zmiany prawa ochrony środowiska w kontekście wdrożenia przepisów dyrektywy IED – zmiany w pozwoleniach zintegrowanych, standardy emisyjne.

SzkolenieDyrektywa IED wprowadziła szereg bardzo istotnych zmian do dotychczasowej regulacji dotyczącej zintegrowanej ochrony środowiska. Wśród najważniejszych zmian tej regulacji wskazuje się istotne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania. Zapisy Dyrektywy IED należy jednak analizować nie tylko w zakresie nowych obiektów energetycznego spalania. Jej postanowienia mają duże znaczenie także…

Zmiana obowiązków przedsiębiorców w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 2016 roku

Czy wiesz jakie obowiązki musisz wypełnić w związku z wejściem nowej ustawy?W Polsce w ubiegłych latach corocznie powstawały setki tysięcy ton odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ich ilość z roku na rok nieuchronnie rośnie, co spowodowane jest gwałtownym postępem techniki oraz technologii elektronicznej i informatycznej. Gospodarowanie tymi odpadami uregulowane zostało w Ustawie z dnia…

Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska

Kompendium wiedzy dla specjalistyNorma ISO 14001 wymaga opracowania i wdrożenia procedury zbierania i uaktualniania informacji dotyczących prawa ochrony środowiska. Ponadto, warunkiem koniecznym dla certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego jest spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Przepisy te dotyczą każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości i profilu działalności. Wymagania prawne zmieniają się jak w kalejdoskopie, wystarczy…

Podsumowanie ostatnich zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy

Wprowadzone oraz planowane zmiany Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo wodne, która w znaczący sposób zmienia dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Ustawa na nowo definiuje strategię gospodarowania wodami wprowadzając nowe…