Wymagania prawne w zakresie zarządzania emisjami do powietrza w zakładach przemysłowych

– po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo Ochrony ŚrodowiskaNiemal każda działalność produkcyjna jest powodem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W związku z emitowaniem substancji do powietrza przedsiębiorcy muszą mieć na uwadze szereg wymagań dotyczących tego zagadnienia. Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań dotyczących emisji gazów i pyłów do powietrza. Uczestnicy zdobędą lub poszerzą wiedzę w zakresie…

Pozwolenia wodnoprawne po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne 2017

Nowy system naliczania i uiszczania należności za korzystanie z usług wodnych obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Regulacja ta w sposób istotny wpływa na obecnie istniejący system naliczania i uiszczania opłat z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków. Ich wysokość uzależniona jest nie tylko od faktycznie wygenerowanych ilości, ale również od zapisów samego pozwolenia zezwalającego…

Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska. Kompendium wiedzy dla specjalisty

Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem. Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem. Na początku września 2018 r. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne…

Podstawy ADR dla specjalistów BHP i ochrony środowiska

Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznychCzy zdarzyło się Państwu zostać zaskoczonym podczas audytu pytaniem o uczestnictwo Państwa organizacji w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych? Czy zdarzyło się Państwu zadać sobie pytanie o to czy będąc użytkownikiem chemikaliów mają Państwo jakieś dodatkowe obowiązki związane z operacjami transportowymi, poza znanymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska? Czy…

Gospodarka odpadami z uwzględnieniem zmian z 2018 roku
wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych

Szkolenie Na początku września 2018 r. została znowelizowana ustawa o odpadach, która wprowadza liczne zmiany w zakresie gospodarki odpadami. Głównym celem nowelizacji jest podniesienie standardów bezpieczeństwa w zakresie magazynowania odpadów, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie obciążeń po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie. Jedną z istotniejszych, a jednocześnie budzącą największe obawy zmian w…

Wymagania prawne w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Opakowania stanowią specyficzną grupę towarów. Obecnie każdy produkt dostępny na rynku posiada własne opakowanie. Opakowania stanowią specyficzną grupę towarów. Obecnie każdy produkt dostępny na rynku posiada własne opakowanie. Opakowanie pełni bardzo wiele różnych funkcji, począwszy od tych marketingowych, poprzez ochronną, na transportowej skończywszy. Ich zastosowanie jest niezbędne pod wieloma względami. Niestety po spełnieniu swej pierwotnej…

Najnowsze zmiany prawa ochrony środowiska w kontekście wdrożenia przepisów dyrektywy IED – zmiany w pozwoleniach zintegrowanych, standardy emisyjne.

SzkolenieDyrektywa IED wprowadziła szereg bardzo istotnych zmian do dotychczasowej regulacji dotyczącej zintegrowanej ochrony środowiska. Wśród najważniejszych zmian tej regulacji wskazuje się istotne zaostrzenie standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania. Zapisy Dyrektywy IED należy jednak analizować nie tylko w zakresie nowych obiektów energetycznego spalania. Jej postanowienia mają duże znaczenie także…

Zmiana obowiązków przedsiębiorców w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 2016 roku

Czy wiesz jakie obowiązki musisz wypełnić w związku z wejściem nowej ustawy?W Polsce w ubiegłych latach corocznie powstawały setki tysięcy ton odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ich ilość z roku na rok nieuchronnie rośnie, co spowodowane jest gwałtownym postępem techniki oraz technologii elektronicznej i informatycznej. Gospodarowanie tymi odpadami uregulowane zostało w Ustawie z dnia…

Podsumowanie ostatnich zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy

Wprowadzone oraz planowane zmiany Mnogość regulacji prawnych, ich stopień skomplikowania, ale przede wszystkim częstotliwość wprowadzanych zmian powodują, że ich stały monitoring staje się znacznym utrudnieniem. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowa ustawa Prawo wodne, która w znaczący sposób zmienia dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Ustawa na nowo definiuje strategię gospodarowania wodami wprowadzając nowe…

Zmiana wymagań prawnych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych od 2017 roku

Po wielu miesiącach zamieszania związanego z faktem wydania ustawy na podstawie starego unijnego rozporządzenia nr 842/2006 doczekaliśmy się nowelizacji przepisów i dostosowania ustawy do obowiązującego we Wspólnocie rozporządzenia nr 517/2014. Najbardziej problematyczną różnicą obu aktów były zasady kwalifikacji urządzeń do obowiązkowych kontroli szczelności. Do tej pory ustawie podlegali operatorzy urządzeń i systemów zawierających minimum 3…